Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach

Aktualnosci     Historia     Kadra     Uczniowie     SU     Galeria     Kontakt     Ogłoszenia     Plan lekcji     Pozalekcyjne     Dokumenty     SKC     SKF     Rodzice
MENU
LINKI

Strona główna

Aktualności

Historia

Kadra

Uczniowie

Samorząd Uczniowski

Galeria

Kontakt

Ogłoszenia

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Dokumenty

Szkolne Koło Caritas


Szkolne Koło Fotograficzne

Dla rodziców

ARCHIWUM
 


Aktualności
rok szkolny 2019/2020

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA PRACY W CZASIE PANDEMII COVID-19

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA PRACY
W CZASIE PANDEMII COVID-19
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
W PRUSACHNa podstawie:
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.284, 322, 374, 567 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 322, 374, 567 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.),
- Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (t. j. Dz. U. 2020, poz. 568 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
- Wytyczne dla szkół podstawowych opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Niniejszy Regulamin został opracowany na potrzeby działania Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach w okresie trwania pandemii COVID-19 na podstawie wytycznych MEN, MZ, GIS oraz Organu Prowadzącego Gminy Kocmyrzów- Luborzyca. Regulamin ma na celu usprawnienie bezpiecznego funkcjonowania szkoły tak, aby w jak najbardziej optymalny i możliwy do zrealizowania sposób zapobiec zakażeniu i rozprzestrzenianiu się wirusa.
2. Za opracowanie, wdrożenie i nadzór nad stosowaniem Regulaminu odpowiada Dyrektor Szkoły .
3. Do przestrzegania postanowień Regulaminu zobowiązani są wszyscy nauczyciele, pracownicy, uczniowie oraz rodzice/opiekunowie.
4. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez nauczycieli, pracowników jest traktowane jak naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
5. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez uczniów jest traktowane jak naruszenie podstawowych obowiązków uczniowskich i powoduje odmowę wpuszczania do budynku szkoły.
6. Nauczyciele, pracownicy pisemnie potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem.
7. Uczniowie i rodzice zostają zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem poprzez stronę internetową lub dziennik elektroniczny.
8. Regulamin obowiązuje od dnia 1września 2020 r. do czasu odwołania stanu pandemii na terenie kraju.
9.Od 1 września 2020 r. rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej w trybie stacjonarnym, zgodnie z zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną tygodniowym planem zajęć.
10. Zajęcia stacjonarne w szkole odbywają się zgodnie z zaleceniami ustalonymi przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
11. W przypadku konieczności przejścia szkoły na pracę w trybie kształcenia zdalnego lub hybrydowego będą obowiązywały procedury opracowane w odrębnym Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszego dokumentu.
12. Udział uczniów we wszystkich formach nauczania, czyli stacjonarnej, hybrydowej, zdalnej jest obowiązkowy.
13. W przypadku zmiany zasad nauczania o formie i terminach tych zajęć rodzice i dzieci zostaną niezwłocznie poinformowani przez Dyrektora.
14. Wobec faktu niemożności zachowania właściwego dystansu dla uczniów klas 0 - VIII oraz pracowników szkoły wprowadza się obowiązek stosowania osłony ust i nosa na korytarzach, w toaletach i w szatni.
15. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść , wycieczek i imprez szkolnych. 16. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego organizuje się na powietrzu i nie prowadzi się gier zespołowych.
17. Podczas zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe (np. gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna) i zastąpić je innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe).
18. W trakcie nauki muzyki uczeń jest zobowiązany korzystać z własnego instrumentu. Rezygnuje się ze śpiewu chóralnego.

II. ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY
1.Wychowawcy klas zbiorą informacje dotyczące aktualnych telefonów i adresów mailowych uczniów i rodziców w swojej klasie.
2. Przekażą informacje o formach komunikacji przy zdalnej realizacji programów nauczania z wykorzystaniem, np. komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dziennika elektronicznego.
3. Zweryfikują możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i Internetu w warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line.
4. Wychowawca zorganizuje w drugim tygodniu września spotkanie z rodzicami z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, na którym przekaże informacje o zasadach pracy szkoły w roku szkolnym 2020/21.

III. ZASADY PRZYPROWADZANIA ORAZ ODBIERANIA DZIECI
1. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do stosowania się do wytycznych zawartych w Regulaminie pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do szkoły z winy rodzica/opiekuna.
2. Szkoła otwarta będzie w godzinach 7.00-17.00.
3. Uczniowie powinni być przyprowadzani/ przywożeni do szkoły zgodnie z planem lekcji ustalonym dla danej klasy - Załącznik nr 1.
4. Zabrania się przebywania na terenie szkoły osób trzecich .
5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci muszą być zdrowi, mieć zakryte usta i nos oraz ubrane jednorazowe rękawiczki.
6. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci mają obowiązek zachować dystans społeczny zarówno do pracowników szkoły, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
7. Rodzice/opiekunowie uczniów nie mogą wchodzić z dziećmi do budynku szkoły. Przyprowadzenie lub chęć odbioru dziecka sygnalizują dzwonkiem przy drzwiach wejściowych. Na odebranie dziecka po zajęciach czekają przed budynkiem.
8. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących jakąkolwiek infekcję.
9. Jeżeli w domu ucznia przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Dyrektora .W tej sytuacji nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
10. Przy wejściu sprawdzana jest dziecku temperatura przy użyciu termometru bezdotykowego oraz następuje obowiązkowa dezynfekcja rąk. Jeżeli rodzic/uczeń odmawia lub dziecko ma temperaturę powyżej 37oC, nie może uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, opiekuńczych, specjalistycznych na terenie szkoły. Rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka ze szkoły.
11. Po wejściu do szkoły uczeń kieruje się do szatni, gdzie jednocześnie może przebywać wyłącznie jedna klasa, następnie udaje się do wyznaczonej sali.
12. Uczniowie klas IV-VIII nie zostawiają w szafkach podręczników szkolnych i przyborów. Wszelkie potrzebne w danym dniu materiały szkolne wraz ze śniadaniem i wyłączonym telefonem komórkowym trzymają w plecakach.
13. Dzieci mają mieć obuwie zmienne do używania tylko i wyłącznie w szkole, niedopuszczalne jest zabieranie obuwia zmiennego do domu i przynoszenie codziennie do placówki.
14. W okresie epidemii obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do szkoły jakichkolwiek przedmiotów poza podręcznikami i przyborami niezbędnymi do udziału w zajęciach.

IV. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE
1. W szkole przebywa określona liczba uczniów, ustalona przez Dyrektora po uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i Organem Prowadzącym.
2. Grupa uczniów będzie przebywać w miarę możliwości w jednej sali.
3. Zajęcia dydaktyczne, wychowawczo - opiekuńcze, rewalidacja, konsultacje i inne będą organizowane z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych.

V. PROCEDURA PRZEBYWANIA DZIECI W SALI
1. W sali przebywają jednocześnie tylko dzieci z jednej klasy.
2. Dzieci są zapoznane przez wychowawców i nauczycieli z normami sanitarnymi dotyczącymi przebywania w szkole oraz korzystania ze sprzętów.
3. Z sali, w której przebywają dzieci, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
4. Uczniowie zajmują ławki ze wskazania nauczyciela, niedopuszczalna jest zmiana miejsca.
5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we właściwej szafce w sali. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
6. W sali gimnastycznej mogą przebywać jednocześnie 2 grupy uczniów.
7. Należy systematycznie wietrzyć sale lekcyjne.
8. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swojej grupy. Czas ten grupa spędza w swojej sali pod nadzorem nauczyciela.
9. Dzieci dezynfekują lub myją mydłem antybakteryjnym ręce po każdorazowej wizycie w toalecie.
10. Przybory i sprzęt dezynfekowane są w miarę potrzeby, minimum 2 razy w ciągu dnia.
11. Elementy wyposażenia sali, które są najczęściej używane (klamki, drzwi, okna, uchwyty szafek itp.) są systematycznie dezynfekowane.
12. Do szatni po skończonych zajęciach uczniowie udają się z zachowaniem odstępu czasowego i odległości, tak by w szatni była jedna klasa.
13. Uczniowie klas 0-III mogą korzystać ze świetlicy szkolnej. Zajęcia świetlicowe odbywają się z zachowaniem zasad sanitarnych obowiązujących w sali lekcyjnej

VI . PROCEDURA KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW/BOISKA
1. Dzieci mogą korzystać z placu zabaw/boiska tylko pod nadzorem nauczyciela.
2. Wyjście grup na plac zabaw, boisko odbywa się w systemie zmianowym .
3. Na placu zabaw w tym samym czasie mogą przebywać tylko dwie funkcjonujące w przedszkolu/szkole grupy.
4. Każdego dnia sprzęt na placu zabaw będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu i dezynfekowany.
6. Przed wejściem z dziećmi na plac zabaw, boisko nauczyciel powinien:
• upewnić się, czy grupy przebywające wcześniej na placu zabaw, boisku znajdują się już w budynku (grupy wychodzące na plac, boisko nie powinny kontaktować się ze sobą),
• w marę możliwości czuwać nad dystansem między dziećmi.
7. Po powrocie z placu, boiska dzieci dokładnie myją i dezynfekują ręce.

VII . ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W BIBLIOTECE
1. Biblioteka szkolna jest otwarta w wyznaczonych godzinach. Osoby z zewnątrz, zgodnie z zaleceniem GIS, dotyczącym ograniczania przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły, w czasie pandemii COVID 19, nie mogą korzystać z biblioteki szkolnej.
2. Wchodząc do biblioteki, uczniowie dezynfekują ręce. Nauczyciel – bibliotekarz stosuje środki ochrony osobistej.
3. Książki, po zdjęciu z ewidencji, uczniowie odkładają do wskazanego opisanego datą pudła, gdzie przez 2 dni będą w tzw. kwarantannie bibliotecznej, zanim można je będzie bezpiecznie wypożyczyć innym.
4. W bibliotece może przebywać tylko 1 uczeń.

VIII. PROCEDURA STOSOWANIA ZASAD HIGIENY PRZEZ DZIECI
1. Nauczyciel powinien regularnie przypominać dzieciom o zasadach higieny. Podczas zajęć prowadzonych w formie dostosowanej do wieku dzieci nauczyciel powinien przypomnieć o :
• zakazie podawania ręki na powitanie,
• zakazie dotykania oczu, nosa i ust,
• obowiązku dokładnego i częstego mycia rąk,
• obowiązku zasłaniania ust i nosa przy kichaniu czy kaszlu,
• obowiązku utrzymania w czystości maseczek lub systematycznej ich wymianie.
2. Pod kierunkiem nauczyciela dzieci klas 0-III powinny często i regularnie myć ręce, szczególnie:
• przed i po jedzeniu,
• po skorzystaniu z toalety,
• po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
3. W razie potrzeby nauczyciel powinien demonstrować dzieciom jak poprawnie należy myć ręce.

IX. PROCEDURA DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ
1. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące zaakceptowane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Środki te dostosowane są do specyfiki działalności placówki, a jednocześnie nieszkodliwe dla dzieci. Działają bakteriobójczo, wirusobójczo i grzybobójczo. Środki te nie wymagają spłukiwania.
2. W placówce znajduje się również ozonator, który ma działanie przeciwwirusowe, antybakteryjne. Po zakończonych zajęciach każda sala jest ozonowana.
3. Pomieszczenia dezynfekowane są na bieżąco, przynajmniej 2 razy w ciągu dnia lub częściej w miarę potrzeb.

X. PROCEDURA DEZYNFEKCJI PRZYBORÓW I GIER
1. Przybory, pomoce i gry dostępne w szkole są dezynfekowane na bieżąco.
2. Wszystkie meble, blaty, sanitariaty, uchwyty, klamki, poręcze są myte i dezynfekowane codziennie.
3. Podłogi są myte i dezynfekowane codziennie na koniec dnia.

XI. PROCEDURA ZASAD OCHRONY PRACOWNIKÓW
1. Wprowadzony Regulamin w placówce ma za zadanie przede wszystkim chronić zdrowie wszystkich przebywających w placówce osób oraz zapewnić poczucie bezpieczeństwa.
2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do wykonywania obowiązków z należytą starannością i stosowania się do Regulaminu obowiązującego w szkole.
3. Wszyscy pracownicy szkoły zostali zapoznani z zasadami nowego reżimu sanitarnego obowiązującego w placówce.
4. Każdy pracownik jest zobowiązany dostosować swoje działania do systemu pracy obowiązującego w placówce, oznacza to:
• powiadomienie Dyrektora o ewentualnym kontakcie z osobą zarażoną SARS- COVID-19 ,
• zachowanie bezpieczeństwa w pracy, według procedur zastosowanych w placówce, zachowanie szybkiego przepływu informacji.
5. Każdy pracownik zostaje wyposażony w środki ochronne i stosuje je w miarę indywidualnych predyspozycji zdrowotnych :
• przyłbica lub maseczka,
• rękawiczki jednorazowe,
• pojemnik z płynem do dezynfekcji.
6. Każdy pracownik placówki jest zobowiązany do sprawdzenia temperatury swojego ciała i do poinformowania dyrektora o jej podwyższeniu.
7. Pracownicy używają środków ochrony zgodnie z ich przeznaczeniem:
• rękawiczki jednorazowe po każdorazowym użyciu, w sposób bezpieczny zostają wyrzucone do zamykanego pojemnika na odpady,
• przyłbica jest wielorazowego użytku, utylizowana powinna być, gdy przestaje spełniać swoje zadanie ochronne (wyrzucona do szczelnie zamkniętego pojemnika na odpady).

XII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U DZIECKA/PRACOWNIKA
W PRZYPADKU PODEJRZENIA COVID – 19 U DZIECKA LUB PRACOWNIKA NALEŻY NIEZWŁOCZNIE WDROŻYĆ ODPOWIEDNIĄ INSTRUKCJĘ - ZAŁĄCZNIK NR 2.XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszyscy pracownicy zostali zapoznani z powyższym Regulaminem i zobowiązują się go przestrzegać.
2. Procedura obowiązuje od dnia 1wrzesnia 2020 r. do czasu odwołania pandemii na terenie kraju.
3. Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część Regulaminu :
• zgoda na mierzenie dziecku temperatury ciała,
• karty monitoringu codziennych prac porządkowych i dezynfekcyjnych,
• instrukcja MEN,MZ,GIS-u

Załącznik nr 2 do REGULAMINU

Instrukcja postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19
w Szkole Podstawowej im. Marszałka J. Piłsudskiego w Prusach.

1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, które wskazują na chorobę zakaźną (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, gorączka, duszności), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/ opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
6. Wskazany przez dyrektora pracownik ( nauczyciel) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
7. Nauczyciel opiekujący się grupą, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł).
8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
9. Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
10. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcję i polecenia przez nią wydawane.
13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby je poinformować lub w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.
19. Zawsze, w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia, należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

ŚWIETLICA SZKOLNA

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W PRUSACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 W OKRESIE PANDEMII COVID 19

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 od dnia 2 września br. prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej.
2. W szkole obowiązują wcześniej wprowadzone procedury dotyczące ochrony pracowników i uczniów w czasie stanu epidemii COVID-19.
3. Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej w godzinach od 7.00 do 17:00 dla dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I-III.
4. Organ Prowadzący z Gminy Kocmyrzów - Luborzyca od nowego roku szkolnego 2020/2021 wprowadził obowiązkową opłatę za korzystanie z opieki świetlicowej. Z opłaty tej zwolnione są dzieci z oddziału przedszkolnego realizujące obowiązek przygotowania przedszkolnego (6 i 7 letnie) oraz dzieci z klas I-III.
5. Opłata za korzystanie ze świetlicy szkolnej, wynosić będzie 1zł za każdą rozpoczętą, godzinę. Godziny przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy, będą monitorowane przez wyznaczonych nauczycieli. Rodzic zobowiązany będzie podpisać się na stosownym dokumencie. Wpłat dokonywać należy na wskazany rachunek bankowy Urzędu Gminy Kocmyrzów –Luborzyca do 10 dnia każdego miesiąca.
6. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
7. Opiekunowie przyprowadzając i odbierając dzieci ze świetlicy, nie mogą wchodzić na teren szkoły.
8. W sali, w której będzie przebywała grupa usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować.
9. Wietrzenie sal odbywać się będzie raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
10. Do danej grupy uczniów Dyrektor w miarę możliwości przyporządkuje tych samych nauczycieli.
11. Uczniowie będą mogli korzystać z sali gimnastycznej, placu zabaw oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
12. Nauczyciel nie organizuje wyjść poza teren placówki.
13. Na świetlicy mogą przebywać tylko dzieci zdrowe, bez oznak choroby. Rodzice powinni pozostawać „pod telefonem”, by w razie potrzeby umożliwić nauczycielowi szybki kontakt.

Wnioski do przyjęcia dziecka na świetlicę szkolną do pobrania ze strony internetowej szkoły www.spprusy.pl zakładka Aktualności.

Wniosek na ŚWIETLICĘ

Wniosek na świetlicę do pobrania pdf. WNIOSEK

Rozpoczęcie roku szkolnego

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo Wasze i Waszych Dzieci, rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 odbędzie się 01 września 2020r. według ustalonego harmonogramu oraz przy zachowaniu rygorów sanitarnych zalecanych przez GIS oraz MZ.

Uwagi organizacyjne:

- Dzieci przychodzą pojedynczo, zgodnie z informacją podaną poniżej:
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa i procedur sanitarnych dzieci wchodzą do szkoły same, zachowując odpowiedni dystans między sobą.
- Wyjątek stanowią dzieci z klasy pierwszej oraz oddziału przedszkolnego. W rozpoczęciu roku szkolnego wraz z dzieckiem może uczestniczyć jeden opiekun.
- Wszystkich obowiązuje osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk. Proszę nie gromadzić się w skupiska.
- Po spotkaniach klasowych uprasza się o sprawne opuszczenie terenu szkoły.

O godz. 8.00 rano odbędzie się Msza Św. w Kościele Parafialnym w Prusach. Decyzja o udziale we Mszy Św. należy do Rodziców i dzieci.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego z podziałem na poszczególne klasy:

WEJŚCIE GŁÓWNE:

9.00-9.30
kl. VIII - sala informatyczna
kl. VI - sala polonistyczno–historyczna
kl. V - sala matematyczna

11.00-11.30
kl. VII-sala nr 1

12.00-12.30
oddział przedszkolny-sala gimnastyczna

WEJŚCIE OD STRONY ULICY:

9.00-9.30
klasa I-sala gimnastyczna

10.00-10.30
klasa II sala nr 1
klasa III sala nr 3

11.00-11.30
klasa IV sala nr 2

Krystyna Tworzydło - dyrektor szkoły

Bezpłatne zajęcia sportowe

Treningi RUGBY ponownie ruszają od 3 do 13 sierpnia codziennie godz. 17.00 - 19.00 na obiekcie NHRK Kraków os. Lubocza , ul. Darwina 49a. Zapraszamy wszystkich chętnych, dzieci i młodzież w wieku od 4 do 16 lat, zarówno chłopców jak i dziewczęta. Treningi są bezpłatne!!!, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą odpowiednie uprawnienia trenerskie i pedagogiczne. Treningi prowadzone również przez kadrę z naszej szkoły Jeśli lubisz SPORT to przyjdź, zobacz, spróbuj swoich sił w tej dyscyplinie , na pewno nie będziesz żałował/a.

Niech żyją wakacje

Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek -
śpiew, oklaski i wrzawa.
A potem nagle wszystko zapada
w ciszę tak wielką,
że tylko słychać, jak brzęczy za szybą
samotnej muchy skrzydełko.
I już po wszystkim. I już składamy
pióra, zeszyty i książki ...
Więc żegnaj, szkoło!
Do zobaczenia we wrześniu!

Dyżury w oddz. przedszkolnym

Dyżur w oddziale przedszkolnym

Szanowni Państwo,

Planowany jest dyżur w oddziale przedszkolnym dla 6 dzieci w godzinach 8:00 do 12:30 w terminach: 01.07-3.07 i 24.08-31.08. Rodzice którzy pracują a potrzebują opieki proszeni są o kontakt : tel. 12 3871408, email : spprusy@interia.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarnymi i wytycznymi MEN.

Krystyna Tworzydło

Informacja

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Szanowni Państwo, w trosce o bezpieczeństwo Wasze i Waszych Dzieci, tegoroczne zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020 odbędzie się 26 czerwca 2020r. według ustalonego harmonogramu oraz przy zachowaniu rygorów sanitarnych zalecanych przez GIS oraz MZ.

Uwagi organizacyjne:
• Dzieci pojedynczo podchodzą zgodnie z informacją podaną poniżej, do wejścia głównego lub od strony ulicy.
• Wszystkie wyposażone w maseczki i rękawiczki.
• Ze względów bezpieczeństwa rodzice nie podchodzą razem z dziećmi.
• Oczekując na świadectwa, dyplomy i nagrody książkowe w kolejce, należy zachować bezpieczną odległość.
• Proszę nie gromadzić się w skupiska.
• Po odebraniu świadectw, dyplomów i upominków uprasza się o sprawne opuszczenie terenu szkoły, starając się nie kontaktować z innymi osobami.
O godz. 8.00 rano odbędzie się Msza Św. w Kościele Parafialnym w Prusach. Decyzja o udziale we Mszy Św. należy do rodziców i dzieci.

Harmonogram wydawania Świadectw:

WEJŚCIE GŁÓWNE:
9.00 – 9.30 - kl. VIII
10.00 – 10.30 - kl. VII
11.00- 11.30 – kl. VI
12.00- 12.30 – kl. V
13.00 - „0”

WEJŚCIE OD STRONY ULICY:
9.00-9.30 - kl. II
10.00- 10.30 - kl. I
11.00 – 11.30 - kl. IV
12.00- 12.30 - kl. III

Krystyna Tworzydło - dyrektor szkoły

Informacja

Sprawozdania finansowe Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach za 2019 rok opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-LuborzycyBilans jednostki budżetowej PDF

Wyciąg z danych zawartych w załączniky 'Informacja dodatkowa' PDF

Rachunek zysków i strat jednostki PDF

Zestawienie zmian w funduszu jednostki PDF

Komunikat

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach informuje, że wszystkie dzieci które brały udział w postępowaniu rekrutacyjnym na ok szkolny 2020/2021 zostały przyjęte do szkoły.

Krystyna Tworzydło - dyrektor szkoły

Komunikat

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W dniu dzisiejszym tj. 4 maja 2020r. odbyło się posiedzenie dyrektorów żłobka, szkół i przedszkoli z Organem Prowadzącym z Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w sprawie sukcesywnego otwierania placówek oświatowych z terenu gminy.
Decyzją Organu Prowadzącego, w pierwszym etapie otwierane będą: Żłobek oraz Przedszkola Samorządowe. O kolejnych krokach podejmowanych w celu odmrażania placówek szkolnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach będą Państwo informowani na bieżąco.

Krystyna Tworzydło - dyrektor szkoły

Przypomnienie

Przypominamy że dzień 30 kwietnia 2020r. jest dniem
wolnym od zajęć dydaktycznych.

Komunikat

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty. Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Komunikat

MEN wydłuża zdalne kształcenie do 26 kwietnia br.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642 Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Więcej informacji w komunikacie MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia

Szanowni Rodzice!!!
Za nami pierwsze trudne tygodnie funkcjonowania zdalnego nauczania. Bardzo dziękuję Państwu, za Państwa zaangażowanie, troskę o to, aby dzieci, mimo zamknięcia szkół utrzymały stały kontakt z nauczycielami i uczyły się. Wiemy, jak trudne to jest dla rodziców, którzy poza zwykłymi obowiązkami, pracą dużo czasu poświęcają na wsparcie swoich dzieci w nauce.
Dokładamy wszelkich starań, aby każdy uczeń naszej szkoły, mimo zawieszenia zajęć, nadal uczył się, rozwijał i pozostawał w kontakcie z nauczycielami. Zdajemy sobie sprawę z bardzo zróżnicowanych możliwości zdalnej pracy, staramy się nie zasypywać uczniów nadmierną liczbą zadań do realizacji, a jednocześnie dbać o to, aby był to czas odpowiedzialnie wykorzystany na naukę. Staramy się wybierać takie rozwiązania, które uwzględniają potrzeby naszych uczniów.
Dziękuję Państwu za wsparcie, zrozumienie, wiele ciepłych słów. Pozostajemy z Państwem w stałym kontakcie.

Krystyna Tworzydło – dyrektor szkoły

Komunikat

KOMUNIKAT !!!

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w dniach 9 - 14 kwietnia 2020 będzie trwała wiosenna przerwa świąteczna. W okresie tym nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w formie kształcenia na odległość.

Życzenia Świąteczne
INFORMACJA!!! Egzamin próbny

Próbny egzamin ósmoklasisty– informacja MEN i CKE

Jak postępować podczas próbnego egzaminu ósmoklasisty
w dniach 30.03- 1.04. 2020 informacje zawarto w linku :

https://www.cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200325%20Kroki%20E8.pdf

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach.

- Co roku wiele szkół przeprowadza próbne egzaminy. Obecnie, mając na uwadze wyjątkową sytuację zawieszenia zajęć w szkołach, wspólnie z Centralną Komisją Egzaminacyjną chcemy wspomóc dyrektorów i nauczycieli również w kwestii organizacji próbnych egzaminów dla ósmoklasistów, aby mogli oni skupić się na realizacji zadań w nowej sytuacji – podkreślił Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Arkusze do egzaminu próbnego

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

• 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
• 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
• 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.


Zasady oceniania zadań

CKE przygotowała również zasady oceniania rozwiązań zadań. W pierwszej kolejności zostaną one przekazane wyłącznie dyrektorom szkół podstawowych, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, za pośrednictwem systemu informatycznego SIOEO. Dyrektorzy będą proszeni o udostępnienie tych dokumentów nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przekazanych przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.

Poinformowanie uczniów i rodziców

Zachęcamy do tego, aby szkoły, które zechcą wziąć udział w próbnym egzaminie, przekazały uczniom informację o terminie jego przeprowadzenia. Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.
• w pliku w edytorze tekstów;
• na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
• korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
• na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Kontakt z nauczycielem

Proponujemy również, aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.

• w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
• podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;
• w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

Jeżeli nie będzie to możliwe, można rozważyć przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom (np. prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę) już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (8 kwietnia br.).
Egzamin próbny dla wszystkich chętnych uczniów

Dyrektorzy szkół proszeni są o zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, należy rozważyć możliwość przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie wydruków do odbioru w szkole.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania.

Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

• informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
• przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
• arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
• arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
• osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
• filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

INFORMACJA!!! Rekrutacja

SZANOWNI PAŃSTWO!W związku z zawieszeniem w dniach od 16 do 25 marca 2020 zajęć dydaktyczno -wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410) zmianie uległy terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi i obowiązującymi terminami związanymi z zapisem swoich dzieci do Oddziału Przedszkolnego oraz klasy I przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach.

I etap rekrutacji: 06-16.03.2020r. - potwierdzenie deklaracji o kontynuacji edukacji w oddziałach przedszkolnych
II etap rekrutacji: 25.03-8.04.2020r. - składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
I etap rekrutacji: 25.03.-14.04.2020r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dokumenty można pobrać ze strony szkoły - spprusy. Przesłać w postaci skanów, zdjęć na adres e-mailowy szkoły: spprusy@interia.pl lub w wersji papierowej w zaklejonej i zaadresowanej kopercie wrzucić do skrzynki zamontowanej na szkole w godzinach 8.00-16.00./W tych godzinach będzie otwarta brama wjazdowa do szkoły/. Dyrektor szkoły : Krystyna Tworzydło

INFORMACJA!!! Nauczanie zdalne


Szanowni Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele

Ze względu na ogłoszony stan epidemii do świąt już się nie zobaczymy. Od 25 marca 2020 r. praca dydaktyczno-wychowawcza z uczniami, uwzględniająca treści podstawy programowej i zmodyfikowanych wybranych programów nauczania, przebiegać będzie w sposób zdalny w oparciu o podręczniki, wybrane przez nauczycieli materiały źródłowe, samodzielną pracę ćwiczeniową, pracę na platformach edukacyjnych oraz kontakt z nauczycielem. Metody i formy pracy dostosowane będą do potrzeb i możliwości uczniów. Tygodniowy plan lekcji nie ulega zmianie, a zmniejszony zakres treści do zrealizowania w poszczególnych klasach oraz na zajęciach pozalekcyjnych będzie równomiernie obciążał uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.

Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, aby dostosować go do wybranej przez siebie metody nauczania na odległość i stosowanych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Każdy wychowawca jest koordynatorem zdalnego nauczania w danej klasie: współpracuje z nauczycielami uczącymi w danym oddziale, rodzicami i uczniami, rozpoznaje przyczyny ewentualnych problemów komunikacyjnych i edukacyjnych.
Zadania dla uczniów będą przekazywane poprzez dziennik elektroniczny Librus lub inne formy komunikacji ustalone z uczniami lub rodzicami. W przypadku potrzeby kontaktu bezpośredniego z nauczycielami, ustalono godziny ich dostępności zgodnie z dotychczasowym podziałem godzin. Kontakt z nauczycielem odbywać się może za pomocą Librusa, poczty elektronicznej, indywidualnie ustalonych kontaktów (np. Messenger, Whats Apps, telefonicznie…) lub poprzez aplikację Zoom us. Aplikację tą można pobrać bezpłatnie na laptopa lub telefon komórkowy, a instrukcję instalacji i obsługi można znaleźć m.in. na you tube pt. „co to jest i jak używać ZOOM cz 1 [WIDEO KURS]”. Chcemy, aby była ona jedną z form zdalnej pracy z uczniami.
Nauczyciele języka polskiego, angielskiego oraz matematyki w klasach ósmych z zaangażowaniem i w szczególny sposób będą przygotowywali uczniów do egzaminu ósmoklasisty, wysyłając wskazówki i komentarze uczniom na bieżąco kontrolując ich pracę i postępy w nauce.

Ocenianie osiągnięć uczniów odbywać się będzie poprzez: sprawdziany, testy, wypracowania, zadania domowe, wypowiedzi ustne podczas lekcji on-line lub rozmowy telefoniczne, opracowane projekty, prezentacje i inne. Oceny ustalone w trakcie zdalnej pracy uczniowie będą mogli poprawić oceny zdalnie lub w tradycyjny sposób po powrocie do szkoły w terminie uzgodnionym z nauczycielem danego przedmiotu. W ocenianiu zachowania będzie uwzględniana systematyczność, aktywność, wywiązywanie się z obowiązków ucznia, podejmowane próby wykonania zleconych zadań. Frekwencja uczniów będzie sprawdzana poprzez otwieranie informacji od nauczycieli.
Drodzy Rodzice, najważniejsze, aby dzieci miały kontakt z nauczycielami i zgłaszali swoje problemy lub pomysły. W tym trudnym czasie, dołóżmy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać, wspólnie szukać rozwiązań sytuacji problemowych.

Życzę Państwu, Państwa dzieciom i rodzinom dużo zdrowia i spokoju.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach
Krystyna Tworzydło

Nauczanie zdalne


INFORMACJA

DYREKTORA SZKOŁY DLA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, RODZICÓW DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA W CZASIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH
Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!
W czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach będą realizować zajęcia dydaktyczne w formie nauczania zdalnego przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego. Nauczyciele będą przekazywać bieżące informację dotyczące nauczania zdalnego za pomocą dziennika elektronicznego w zakładce „Zadania domowe” lub poprzez wiadomości.
Nauczanie zdalne będzie realizowane wg następujących zasad:
• Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu, będą zamieszczane przez nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem danej klasy.
• W celu usprawnienia komunikacji uczniowie korzystają z komunikatorów, grup społecznościowych i platform edukacyjnych.
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego („Zadania domowe”, poprzez wiadomości oraz strony wsipnet.pl) będą, przekazywać informacje, jakie zagadnienia wynikające z podstawy programowej powinno dziecko zrealizować w ramach nauczania w domu. Informacja będzie dotyczyć tego, jakie fragmenty e-podręcznika lub strony ćwiczeń, zadania powinno dziecko wypełnić ,przeczytać lub zrobić. Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac na platformę librus , wsipnet.pl lub adres email na który należy przesłać wykonane prace będą ściśle określone przez nauczyciela zlecającego zadania do wykonania. Wychowawcy będą konsultować działania nauczycieli uczących w danej klasie oraz za pomocą dziennika elektronicznego przekazywać bieżące informacje dotyczące nauczania zdalnego.
Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny („Zadania domowe” lub poprzez wiadomości oraz strony wsipnet.pl) i systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli.
Rodzice są proszeni do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym. Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz o bieżącą współpracę z wychowawcą.
Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl zostało udostępnionych ok. 30 tys. e-materiałów do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych. W ten sposób wszystkie e-podręczniki i inne e-zasoby edukacyjne, powstałe w ramach wcześniejszych projektów unijnych, przeniesiono na zintegrowaną platformę edukacyjną. Platforma umożliwia udostępnianie, ale także tworzenie e-zasobów.
Udostępnione są również wybrane materiały e-learningowe dostępne aktualnie w sieci, które mogą być przydatne dla nauczycieli i rodziców w czasie zawieszenia zajęć.
Wybór przydatnych materiałów dostępnych on-line:

• Jak uczyć zdalnie? – poradnik z materiałami i wskazówkami dla nauczycieli przygotowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
• Szkoła na odległość – zbiór narzędzi e-learningowych opracowany przez EDUNEWS.pl, portal o nowoczesnej edukacji
• Cyfrowa szkoła domowa – bezpłatne wsparcie dla szkół
• Inicjatywy on-line przygotowane przez krakowskie instytucje kultury
• Platforma e-learningowa udostępniona przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie
• Nauczycielu, poprowadź lekcje online! – materiały Ministerstwa Cyfryzacji
• Zdalne lekcje – propozycje materiałów dydaktycznych i narzędzi
• Epodreczniki.pl – bezpłatne materiały do nauki on-line
• Scholaris.pl – portal wiedzy dla nauczycieli z materiałami dostosowanymi do wszystkich etapów kształcenia
• Centralna Komisja Egzaminacyjna – pakiety materiałów dla ósmoklasistów
• Materiały do samodzielnej nauki lub prowadzenia zajęć przygotowane przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
• Zdalne nauczanie - pomocne materiały edukacyjne, platformy, strony i serwisy internetowe rekomendowane przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki
• Kraków Miasto Literatury UNESCO czyta bajki na drugie śniadanie
• Bezpłatne materiały i narzędzia dydaktyczne wydawców edukacyjnych Polskiej Izby Książki
• Ucz się tak, jak lubisz - lekcjewsieci.pl, społeczny projekt nauczycielski

Dyrektor szkoły : Krystyna Tworzydło

REKRUTACJA


Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Prusach


zaprasza do zapisów uczniów na rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy od 16 marca 2020 r.
poniedziałek - piątek
w godz. 6.45 - 17.00

Po więcej informacji kliknij w linkKORONAWIRUS - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH

Informacja dla Rodziców
zgodna z wytycznymi Ministerstwa
Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych!

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rodzicu,

* ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
* od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół
* zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
* jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
* przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
* rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
* śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły za pośrednictwem e-dziennika oraz na stronie facebook.pl.
* proszę powstrzymać się od wychodzenia z domu i unikać skupisk ludzi.

Uczniu,

* pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
* przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
* odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela; dziennik elektroniczny, strona internetowa szkoły, facebook, mailing do rodziców,
* przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz,

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl są dostępne materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Dyrektor szkołyKORONAWIRUS - Dni Otwarte

Kocmyrzów; dnia 11 marca 2020 r.

szanowni państwo Dyrektorzy Szkóło Przedszkoli i Złobka

Uwzględniając bardzo dynamicznie zmieniającą się sytuację odnośnie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoY-2 w Polsce i w krajach Europy, z troską o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców i zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.
Zostaje odwołany Dzień Otwarty w Szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, który był przewidziany na dzień 14 marca 2020 r.KORONAWIRUS - Rekomendacje

OGŁOSZENIE

Rekomendacje w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa

Szanowny Rodzicu,
porozmawiaj z dzieckiem na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
nie posyłaj do szkoły przeziębionego lub chorego dziecka;
jeśli twoje dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
w szkole nie będą organizowane wycieczki do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
jeśli twoje dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne bezzwłocznie powiadom o tym fakcie najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoś się z dzieckiem do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Oddziałem Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, tel. 12 684 40 33 lub 12 684 40 32.

Informuje również, że rodzicowi dziecka do 8. roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz. 1368).

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Dyrektor SzkołyPasowanie na czytelnika

Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I.

20 lutego 2020 roku uczniowie klasy I zostali pasowani na czytelników. Pasowanie odbyło się w murach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na ulicy Rajskiej w Krakowie. Nim dostąpili tego zaszczytu, zostali oprowadzeni po gmachu biblioteki przez Panią Marię Banachowską, która jest pracownikiem tej biblioteki. Pierwszaki miały możliwość poznać różne działy, np. dział z książkami dla dzieci, muzyczny, obcojęzyczny czy wypożyczalnię dla osób niewidomych. Dzięki uprzejmości pracujących tam osób zobaczyły jak wyglądały pierwsze książki, dowiedziały się co to jest katalog i co to jest książkomat. Każdy uczeń otrzymał dyplom i drobny upominek oraz zaproszenie do korzystania z zasobów biblioteki. Notatkę przygotowała wychowawczyni klasy I Marzenna Klimek

MKPCZ

MAŁOPOLSKI KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie od lat organizuje konkurs, którego celem jest doskonalenie umiejętność pięknego czytania poprzez oryginalną interpretację tekstu, swobodny przekaz, poprawną dykcję i barwną prezentację wybranego fragmentu prozy.
Po raz kolejny nasi uczniowie klas I – VII wzięli udział w XIII edycji Konkurs rozgrywającego się w dwóch etapach. I ETAP SZKOLNY został przeprowadzony 20 stycznia 2020 r. na terenie szkoły. Finaliści , czyli Julia Gut (kl.II), Musa Nader-Kochan (kl.IV), Natasza Pogroszewska (kl.V) oraz Karolina Dzięgiel (kl. VII), godnie reprezentowali szkołę w II ETAPIE MIĘDZYSZKOLNYM . Przesłuchania odbyły się 4 marca 2020 r. Z dreszczykiem emocji uczniowie prezentowali przygotowane fragmenty ulubionej książki.

Beata DzieńOGŁOSZENIEINFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓWKliknij w zdjęcieDzień Otwarty 2020

Rozmiar: 116616 bajtów


Ferie zimowe

ZIMA I BEZPIECZNE FERIE.
Ferie to czas wolny od zajęć dydaktycznych, czas wypoczynku. Ferie niosą ze sobą wiele radości ale nie są pozbawione niebezpieczeństw. Oto kilka zasad z którymi wychowawcy klas zapoznali uczniów. Zachęcali również młodzież szkolną do spędzania wolnego czasu na atrakcyjnych zajęciach pod okiem fachowców w CENTRUM KULTURY I PROMOCJI na Baranówce.
1. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie można być pewnym wytrzymałości tafli lodowej. Jeśli chcesz bezpiecznie jeździć na łyżwach, skorzystaj z przygotowanych lodowisk – miejsc do tego przeznaczonych.
2. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów kolejowych!
3. Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni!
4. Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał!
5. Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku!
6. Najbezpieczniej jest bawić się pod opieką dorosłych, opiekunów.
7. Korzystaj ze zorganizowanych form wypoczynku – tam jest bezpiecznie!
8. Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich prezentów, nie oddalaj się z nieznajomym.
9. Kulig może być zorganizowany tylko poza obszarem dróg publicznych.
10. Zaczepianie sanek do pojazdów mechanicznych (samochód, motocykl) jest niebezpieczne!
11. Ubieramy się stosownie do temperatury panującej na dworze.
12. .W zimowe dni widoczność na drodze jest ograniczona i kierowcy potrzebują więcej czasu do zahamowania pojazdu. Na jezdnię wchodź uważnie i spokojnie, rozejrzyj się.
13. Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej.
14. Dbaj o zdrowie i higienę. Pamiętaj o zasadach zdrowego stylu życia i odżywiana oraz o zachowaniu podstawowych zasad higieny, które pomogą uchronić cię przed zachorowaniem na grypę i infekcję grypopodobne. ZAPAMIĘTAJ TELEFONY ALARMOWE:
POLICJA – 997
STRAŻ POŻARNA – 998
POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO – 112

Dzień Babci i Dziadka

„Dzień Babci i Dziadka”

Rozmiar: 27404 bajtów 22 stycznia 2020r w naszej szkole odbyły się uroczystości Dnia Babci i Dziadka. Po przywitaniu gości przez panią dyrektor - Krystynę Tworzydło, przedstawiciele klasy III przywitali swoje babcie i dziadków oraz złożyli im najserdeczniejsze życzenia. Po czym zaprosili na program artystyczny w wykonaniu uczniów klas młodszych i starszych. Na samym początku wystąpili z koncertem instrumentalnym kolęd nasi mali artyści pod kierownictwem pani Barbary Hawling. Punktem kulminacyjnym były Jasełka w reżyserii uczennicy klasy VII- Karoliny Dzięgiel. Następnie zaprezentowali się wszyscy uczniowie klas I- III w wierszach i piosenkach oraz zespół Wiolinki. Na zakończenie zatańczyły dzieci z kółka tanecznego pod opieką pani Elżbiety Pierwoły. Dumni ze swoich wnucząt dziadkowie długo oklaskiwali występy aktorów. Wnuki nie zapomniały też o własnoręcznie wykonanych prezentach, które zostały wręczone na koniec występów. Ostatnią atrakcją dla dziadków był słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców. Dziękujemy wszystkim Gościom za tak liczne przybycie do naszej szkoły.

Danuta KaniowskaJasełka

Rozmiar: 30263 bajtów

JASEŁKA…

„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory”. Samorząd Uczniowski pod kierunkiem wiceprzewodniczącej Karoliny Dzięgiel , jak co roku postanowił pielęgnować tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia.Rozmiar: 21366 bajtów Dzień 20 grudnia 2019 roku, czyli piątek odbiegał w naszej szkole od zwykłego rozkładu zajęć, gdyż stał się okazją do wspólnego kolędowania , wystawienia jasełek, dzielenia się opłatkiem. Klasy 0 – III rozpoczęły go wigilijnym spotkaniem, później pod kierunkiem pani B. Hawling śpiewano kolędy przybliżające uczniów do Wigilii, natomiast uczniowie klas IV- VIII pragnęli przybliżyć tę Niezwykłą Noc , gdzie Gwiazda Betlejemska prowadziła w korowodzie pasterzy, Trzech Króli do stajenki a potęga Heroda dostała się w ręce Śmierci i Szatana, wystawiając jasełka w reżyserii K. Dzięgiel. Rozmiar: 17874 bajtów Wzruszającym momentem stało się dzielenie opłatkiem i wzajemne składanie sobie życzeń. Duże brawa dla dzieci i młodzieży za wprowadzenie w czas Bożonarodzeniowych dni. Na ten moment zgasły wszelkie spory. Niech ta chwila trwa jak najdłużej.

Beata DzieńKartki Świąteczne

„Świąteczne kartki dobroczynne”

Rozmiar: 23340 bajtów W dniach od 18 do 21 listopada w naszej szkole zostały uczniowie ze Szkolnego Koła Caritas rozprowadzali świąteczne kartki dobroczynne. Koszt kartki wraz kopertą to jedyne 2 złote. Wszystkie, w ilości 50 sztuk zostały kupione przez uczniów i rodziców. Zebrane pieniądze zostały przekazane na konto stowarzyszenia , które wspiera leczenie i rehabilitację chorych i niepełnosprawnych dzieci. Dziękujemy wszystkim za pomoc w rozprowadzeniu i zakup kartek.

Opiekun SKC: Danuta KaniowskaCzekolada

„Akcja SKC- Czekolada”

Rozmiar: 22121 bajtów W dniach od 2- 6 grudnia na terenie naszej szkoły członkowie Szkolnego Koła Caritas przeprowadzili akcję z okazji mikołajek pod hasłem „Czekolada”. Zebrane słodycze pięknie zapakowane, zostały przekazane wraz z życzeniami świątecznymi 6 grudnia do Domu Opieki Społecznej w Prusach dla podopiecznych z okazji mikołajek. Serdecznie dziękujemy dzieciom i ich rodzicom za dar serca.

Opiekun SKC- Danuta KaniowskaTAK POMAGAM

„Ogólnopolska akcja- TAK POMAGAM”
Rozmiar: 28194 bajtów W dniach 6-7 XII 2019r wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas po raz kolejny wzięli udział w Ogólnopolskiej zbiórce żywności w sklepie ANULKA w Dojazdowie. Jak co roku przed świętami uczniowie pomagali Parafialnemu Zespołowi Caritas przy parafii w Prusach rozdając ulotki informacyjne, pomagając klientom pakować zakupy oraz układając zgromadzone dary. Zebrane produkty przekazane zostały potrzebującym w ramach pomocy świątecznej. Serdeczne podziękowania dla wolontariuszy za poświęcony czas i pomoc przy akcji oraz darczyńcom.

Opiekun SKC- Danuta KaniowskaŻyczenia świąteczno-noworoczneNIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ

NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wrażliwi na piękno słowa biorą udział w konkursach recytatorskich lub w Konkursie Pięknego Czytania. I tym razem możemy poszczycić się sukcesem, zostaliśmy zauważeni wśród tak licznej konkurencji.
9 grudnia 2019 r. Karolina Dzięgiel, uczennica klasy VII zdobyła III miejsce w Wojewódzkim Turnieju Recytatorskim im. Andrzeja Burs. To duży sukces, ponieważ konkurs jest organizowany od 1991 roku w hołdzie pamięci patrona MDK i cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży. Eliminacje w poszczególnych kategoriach wiekowych trwają przez dwa dni. Udział w tym konkursie jest wspaniałym doświadczeniem, gdzie można wykazać się swoimi umiejętnościami oraz posłuchać pięknego słowa w wykonaniu innych uczestników. Gratulujemy !

Beata DzieńTydzień dobroci

"TYDZIEŃ DOBROCI"

W tym roku szkolnym odbyła się w naszej szkole IV edycja akcji "Stop Przemocy i Agresji w Szkole", której inicjatorem był Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Rozpoczęła się w poniedziałek 24 listopada i trwała do piątku 30 listopada. W tym czasie odbyły się:
Gminny konkurs plastyczny dla klas 1-8 na plakat.
Konkurs literacki na hasło.
Warsztaty dla klas 1-3 i 4-8 pt. " Przezwyciężam opanowanie złości i agresję" "Radzenie sobie w sytuacjach przemocy".
Ankieta " Czy czujesz się bezpiecznie w szkole" dla klas 4-8.
Skrzynka przeprosin.
Warsztaty pt. "Cyberprzemoc" przeprowadzone przez psycholog Karolinę Duniec. Podczas lekcji wychowawczych uczniowie tworzyli wraz z wychowawcami Kodeks Życzliwości oraz oglądali filmy edukacyjne związane z tematyką zapobiegania agresji.
Wszystkie klasy wykazały się dużym zaangażowaniem.
W dniu 13 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca odbyło się spotkanie podsumowujące wyniki konkursu plastycznego na plakat. Uczniowie naszej szkoły zdobyli wyróżnienie w kategorii klas 1-3 Karina Bryndza klasa 3, Zuzanna Gawryś klasa 3.
W kategorii klas 4-8 miejsce II zdobyła Amelia Pałetko klasa 4 i wyróżnienie Martyna Jurek klasa 6. Nagrody wręczali wójt gminy Marek Jamborski, dyrektor CZE Anna Szymczyk, kierownik GOPS Elżbieta Turek oraz przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Sylwia Zawalska- Wierzbińska. W konkursie na hasło wygrała klasa 6, która otrzymała talon na "dzień bez pytania". Organizatorem " Tygodnia Dobroci" była Elżbieta Guzy we współpracy z wychowawcami klas Beatą Dzień i Agnieszką Prusak.

Elżbieta GuzyAndrzejki

"Andrzejki"

Rozmiar: 27453 bajtów Andrzejki to stary ludowy zwyczaj, który przetrwał do dzisiaj i jest kultywowany w szkołach jako okazja do wspaniałej zabawy. Z tej okazji 29 listopada 2018r uczniowie klas 0-III przenieśli się w magiczny świat pełen wróżb i zabaw andrzejkowych. Dzieci przebrane za duchy, czarodziejów, wróżki, czarownice, supermenów i inne bajkowe postaci mogły poznać swoją przyszłość. Największym uznaniem jednak cieszyły się zabawy z chustą animacyjną i „pajęczynami”. Ulubiona muzyka i dekoracje sprawiły, że wszyscy poczuli tę niezwykłą atmosferę. Wspólne zabawy sprawiły dzieciom wiele radości i z pewnością pozostaną na długo w ich pamięci.

Danuta KaniowskaAndrzejki

Po raz kolejny Samorząd Uczniowski zorganizował zabawę andrzejkową dla klas IV –VIII. Tym razem huczna zabaw przed rozpoczynającym się adwentem odbyła się w piątek ,29.11. 2019 r. Klasa siódma zadbała o magiczny nastrój, dekorując salę i organizując oprawę muzyczną. Uczestnicy andrzejkowej zabawy mieli okazję lać wosk , z niecierpliwością przekłuwać papierowe serce, aby odczytać imię swojej sympatii. Atrakcją okazał się taniec belgijski pod kierunkiem Oli Żurek i Klaudii Żurek oraz konkursy taneczne prowadzone przez Karolinę Dzięgiel . Każdy zmęczony i głodny mógł uzupełnić swoje siły, częstując się małym co nieco. Wszyscy wspaniale się bawili, humory dopisywały, a przepowiedziana przyszłość zawsze może się spełnić.Półfinał SLRT Małopolska

21.11.2019r. drużyna kl. 6 Szkoły Podstawowej w Prusach startowała w ramach Szkolnej Ligi Rugby TAG, w turnieju półfinałowym tej ligi. Zawody rozegrano w Szkole nr 37 w Krakowie. Drużyny walczyły o mistrzostwo województwa małopolskiego. Nie wszystko poszło po naszej myśli i zajęliśmy czwarte miejsce, tuż za podium. Mamy nadzieję że w rundzie wiosennej pójdzie lepiej. W zawodach brało udział 15 drużyn z całwj Małopolski. Sportowe zmagania odbywały się w trzech kategoriach: Klasy IV, Klasy V i Klasy VI. Startowały szkoły z Krakowa : SP 37, SP 103, SP 12, SP 52 oraz szkoły z województwa małopolskiego: SP Prusy, SP Kasinka Mała, SP Lobomierz, SP Niedźwiedź, SP 20 Nowy Sącz, SP Konina.

T.Frań
Małopolskie Talenty
Dzień patrona

8 listopada 2019 r. wczesnym rankiem wraz z pocztem sztandarowym wyruszyliśmy do kościoła w Prusach, gdzie ksiądz proboszcz Franciszek Walkosz odprawił mszę św. za Ojczyznę, a kapelan rozmawiając z uczniami, nawiązał do bohaterów z 1918 r. i starał się uświadomić, że : „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”, prywata , kłótnie przyczyniły się do rozbioru Rzeczypospolitej, dopiero współpraca różnych środowisk przywróciła nas na mapy świata.
Po mszy św. uczniowie klas 0 – 3 wrócili do szkoły dalej kontynuować obchody. W szkole zostały zorganizowane tematyczne zajęcia przybliżające dzieciom postać naszego patrona- Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na pamiątkę wydarzeń z 11 listopada 1018 roku uczniowie obejrzeli edukacyjne prezentacje. Uczennica klasy II- Julia Gut zaśpiewała utwór pt. „Co to jest niepodległość ?”. Dzieci pod kierownictwem nauczycieli nauczyli się układu tanecznego poloneza. O godzinie 11.11 wspólnie odśpiewano Narodowy Hymn Polski w ramach akcji „Szkoła do hymnu”.Śladami Ziuka

Śladem Ziuka po Krakowie do niepodległości

Patronem Szkoły Podstawowej w Prusach jest MARSZAŁK JÓZEF PIŁSUDSKI. To wielki zaszczyt, ale również zobowiązanie. Słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” są drogowskazem dla społeczności szkolnej i lokalnej w Prusach.
Tak więc po raz kolejny Święto Niepodległości stało się okazją do wyrażenia dumy i radości, gdyż 11 listopada 1918 roku spełniło się marzenie Polaków - znowu staliśmy się wspólnotą. Wspólnie więc – uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz władze lokalne obchodziliśmy Święto Szkoły połączone z 101 rocznicą Odzyskania Niepodległości
8 listopada 2019 r. wczesnym rankiem wraz z pocztem sztandarowym wyruszyliśmy do kościoła w Prusach, gdzie ksiądz proboszcz Franciszek Walkosz odprawił mszę św. za Ojczyznę, a kapelan rozmawiając z uczniami, nawiązał do bohaterów z 1918 r. i starał się uświadomić, że : „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”, prywata , kłótnie przyczyniły się do rozbioru Rzeczypospolitej, dopiero współpraca różnych środowisk przywróciła nas na mapy świata.
Po mszy św. klasy 0 – 3 wróciły do szkoły dalej kontynuować obchody. Starsza młodzież natomiast postanowiła wykorzystać fakt, że Prusy leżą w pobliżu miasta królów i podążyć śladem Ziuka, czyli Józefa Piłsudskiego, którego tak pieszczotliwie nazywano w domu rodzinnym. W listopadowy mglisty poranek uczniowie i nauczyciele wyruszyli więc do Krakowa, aby stać się odkrywcami Questu opowiadającego o historii walki Polski o niepodległość. Przewodnikiem był sam Marszałek Józef Piłsudski, który prowadził po miejscach w Krakowie z nim związanych. Wystarczyło uważnie czytać wierszowane wskazówki, rozwiązywać zagadki, by otrzymać końcowe hasło, czyli tytuł pracy Józefa Piłsudskiego wydanej w 1924 roku „U źródeł niemocy Rzeczypospolitej” .
Wędrówka rozpoczęła się na Wawelu w Krypcie św. Leonarda, ponieważ tutaj zostało złożone ciało Marszałka. Oddawszy hołd Marszałkowi i jego legionistom, ruszyliśmy na trasę. Idąc ul. Kanoniczą, ul. Grodzką, doszliśmy do Urząd Miasta Krakowa, później skierowaliśmy się na Rynek, a następnie w stronę Collegium Novum, gdzie naprzeciwko budynku 100 lat temu został posadzony Dąb Wolności, który teraz zachwyca piękną koroną. Ulicą J. Piłsudskiego niegdyś Wolską dotarliśmy do celu, czyli pod Dom im. J. Piłsudskiego, Oleandry, skąd w 1914 roku wyruszyła I Kompania Kadrowa i w Michałowicach przekroczyła granice zaboru rosyjskiego.
Uczniowie spisali się na medal i jak przystało na prawdziwych tropicieli z ogromnym zaangażowaniem szukali wskazówek, aby rozwiązać zagadki. Mieli również okazję podziwiać piękno krakowskich miejsc. Kraków osnuty jesienną mgłą i mieniący się kolorami liści ma niezwykłą magię, która działa na każdego.
Po drodze mijaliśmy liczne grupy dzieci i młodzieży na swój sposób czczące Niepodległość. W okolicach Starego Miasta czuło się atmosferę wspólnego świętowania, radości i dumy z tego wydarzenia. Młodzież chce pamiętać o przeszłości, by patrzeć z nadzieją w przyszłość.11 listopada

101. rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

11 listopada 2019 roku w gminie Kocmyrzów-Luborzyca odbyły się uroczystości związane z obchodami 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Delegacja z naszej szkoły wraz z panią dyrektor uczestniczyła w uroczystej Mszy św. oraz złożyła biało-czerwoną wiązankę pod Pomnikiem Poległych za Ojczyznę.


Oświęcim

Wycieczka do Oświęcimia

Uczniowie klasy VIII SP wzięli udział w jednodniowej wycieczce do Muzeum Auschwitz-Birkenau. 7 listopada 2019 roku odwiedziliśmy były nazistowski obóz koncentracyjny i jednocześnie obóz zagłady. Oświęcim przywitał nas słoneczną pogodą, tym większy był więc kontrast między dniem dzisiejszym, a tragiczną historią tego miejsca…
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau zostało utworzone staraniem byłych więźniów. Miejsce Pamięci obejmuje obszar dwóch zachowanych części obozu Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau, w sumie 191 hektarów, z czego na Auschwitz I przypada 20 ha, a na Auschwitz II Birkenau 171 ha. W granicach Muzeum znajdują się poobozowe obiekty i ruiny, włącznie z ruinami komór gazowych i krematoriów, kilkanaście kilometrów obozowego ogrodzenia i dróg wewnętrznych oraz rampa kolejowa (w Birkenau).
Nasi uczniowie zaprezentowali postawę godną powagi miejsca, w którym się znajdowali. Myślę, że ta wizyta zostawi na zawsze ślad w ich sercach…Turniej eliminacyjny Rugby TAG

Turniej eliminacyjny – NHRK Kraków – NOWA HUTA

06.11.2019r.Rozmiar: 116627 bajtów


W Szkole Podstawowej nr 37 w Krakowie został zorganizowany kolejny Turniej Eliminacyjny NHRK Kraków. Tym razem w sportowej rywalizacji wzięło udział 96 młodych adeptów rugby z czterech szkół podstawowych. Rozmiar: 18463 bajtówSędzią głównym Turnieju, był trener klubowy NHRK Kraków Wojciech Urynowicz, a zawody na trzech boiskach sędziowali młodzicy i kadeci nowohuckiego klubu. Turniej został zorganizowany przez Nowa Huta Rugby Klub Kraków przy współpracy Szkoły Podstawowej nr 37 w Krakowie. Liczna frekwencja na Turnieju Eliminacyjnym to owoc ciężkiej pracy trenera klubowego Wojciecha Urynowicza, trenera łączącego Tomasza Frania oraz wspaniałych nauczycieli: Małgorzaty Kwater, Tomasza Mianowskiego, Stanisława Szczerby oraz Pani dyrektor i trenera NHRK Kraków Barbary Wikiery.Rozmiar: 19920 bajtów

Sportowe zmagania odbywały się w trzech kategoriach:
Klasy IV, Klasy V i Klasy VI, zwyciężyły następujące szkoły:
Rozmiar: 16703 bajtów Klasy IV: Szkoła Podstawowa nr 37 w Krakowie (trener – Barbara Wikiera)
Klasy V: Szkoła Podstawowa nr 103 w Krakowie (trener – Wojciech Urynowicz)
Klasy VI: Szkoła Podstawowa w Prusach (trener – Tomasz Frań)


Rozmiar: 21263 bajtów BYŁA walka, była moc, był ogień. Już po eliminacjach SLRT NHRK Kraków. SP Prusy wystawiły 4 zespoły w trzech kategoriach wiekowych. Zdobyliśmy i w kategorii klas 6 i TO DZIEWCZĘTA OKAZAŁY SIĘ NAJLEPSZE W SPOŚRÓD KLAS 6, oraz w kategorii klas 5, klasa 4 zajęła 4 miejsce. Klasa 6 weźmie udział w turnieju finałowym Małopolski. Podziękowania dla trener Małgorzaty Kwater za pomoc w dzisiejszych zawodach.

T.FrańPrzedstawienie

Konkurs recytatorski "W zaczarowanym świecie poezji Juliana Tuwima"

4 października 2019 roku w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski klas 0-III pt. „W zaczarowanym świecie poezji Juliana Tuwima ". Wzięło w nim udział 21 uczestników. Wyniki w kategorii klasy 0 :
I miejsce - Lena Leszczyńska,
II miejsce- Klaudia Ligęska i Marta Małek ,
III miejsce –Lena Dołoszycka i Mateusz Dzwonek.
Wyniki w kategorii klas I-III:
I miejsce- Gabriela Ćwikła z klasy I i Zuzanna Gawryś z klasy III,
II miejsce –Julia Gut z klasy II i Aleksandra Kopeć z klasy III,
III miejsce- Karolina Dzięgiel z klasy III
Wyróżnienia:
Emilia Małek-kl. I, Amelia Rojek –kl. II, Urszula Łukasik-kl. II, Karina Bryndza-kl. III, Kamila Gajoszek –kl. III, Grzegorz Kwater-kl. III, Miłosz Łojek –kl. III// 8 października reprezentacja naszej szkoły, w ilości 5 najlepszych recytatorów klas I- III wzięła udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim w klubie Aneks. Dwie uczennice tj. Aleksandra Kopeć i Zuzanna Gawryś z klasy III zdobyły wyróżnienia. Natomiast 9 października trzy najlepsze recytatorki z klasy 0 reprezentowały naszą szkołę i Marta Małek również zdobyła wyróżnienie. Uroczyste wręczenie nagród z udziałem rodziców odbyło się 12 października./ Wszystkim występującym składamy gratulacje i zapraszamy za rok do udziału w kolejnym konkursie recytatorskim.

Organizator konkursu szkolnego – Danuta KaniowskaPrzedstawienie

Przedstawienie „Przygody Wilka i Zająca”

Dnia 30.10.2019 r. uczniowie klas 0-III udali się do Krakowa do Multikina na spektakl TEATRU WROCŁAWSKIEGO pt."Przygody Wilka i Zająca". Pełne komicznych sytuacji i humoru przedstawienie opowiadało o perypetiach gburowatego Wilka, który próbuje dopaść sympatycznego Zająca. Bohaterowie przeżywają mnóstwo pouczających przygód. Dzieci dowiadują się, że w życiu należy kierować się takimi wartościami jak: miłość, dobroć i chęć niesienia pomocy innym. Świetna gra aktorów, muzyka, stroje i piękna kolorowa scenografia pozostaną na długo w pamięci widzów.

Kierownik wycieczki – Danuta KaniowskaPasieka

„Warsztaty w pasiece”

8 października uczniowie klasy III wybrali się na wycieczkę do Gospodarstwa Pasiecznego HONEYDAY państwa Mariusza i Lilianny Bajger do Dojazdowa. Na miejscu wzięli udział w warsztatach pszczelarskich. W prawdziwych strojach –kombinezonach ochronnych rozpylali podkurzacz oraz zapoznali się z wyglądem ula i jego wnętrzem . Dzieci miały okazję dowiedzieć się wielu ciekawych informacji dotyczących życia pszczół i pracy pszczelarza. W pracowni poznały sprzęt potrzebny do produkcji miodu , zaznajomiły się ze sposobami wykorzystania miodu oraz degustowały go z herbatką i wafelkami. Na zakończenie otrzymały naklejki i małe woskowe figurki oraz miały możliwość zakupienia symbolicznego słoiczka z miodem. Wszyscy uczestnicy miło i „słodko” wspominają tę wycieczkę.

Kierownik wycieczki- Danuta KaniowskaPolicja w przedszkolu !!!

PANIE POLICJANTKI W PRZEDSZKOLU

W dniu 10 października 2019r. nasze przedszkole odwiedzili niezwykli goście- panie policjantki z Komisariatu Policji w Krakowie. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z pracą policjanta oraz z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze. Panie w ciekawy i przystępny sposób opowiadały, o zachowaniu się, gdy zaczepi nas obca osoba, o konieczności zapinania pasów w samochodzie, a także przypomniały o korzyściach noszenia elementów odblaskowych. Tematem spotkania, równie ważnym jak bezpieczeństwo, było dla przedszkolaków poznanie tajników służby policjanta. Każde dziecko chciało obejrzeć z bliska kajdanki, lizak, a także przymierzyć kamizelkę kuloodporną. Dzieci miały również okazję poznać elementy stroju i wyposażenia policjanta, a także wykonać sobie pamiątkowe odciski palców. Na koniec spotkania dzieci zostały obdarowane solidną ilością upominków, za co odwdzięczyły się wręczając własnoręcznie wykonane laurki. Było to bardzo udane spotkanie.RUGBY na całego !!!

Rozmiar: 7728 bajtów

Po raz pierwszy tej jesieni żaki z NHRK wzięły udział w Turnieju Regionalnym. Zajęli trzecie miejsce choć mogło być lepej. Nasza szkołę reprezentowali : Mikołaj Suryjak, Kacper Sokół, Krystian Winceńciak. Basia Kopeć i Jagoda Wójcik w drużynie młodzika , która zdobyła 2 miejsce.

T.Frań

Rozmiar: 7348 bajtów
Noc naukowców !!!

MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW

27 września 2018 r. uczniowie klas VI-VIII naszej szkoły po raz drugi uczestniczyli w niezwykłym projekcie wyższych uczelni i muzeów , czyli w Małopolskiej Nocy Naukowców. Raz w roku dzieci , młodzież i wszyscy zainteresowani mogą brać udział w warsztatach, wykładach i przyjrzeć się z bliska pracy naukowców lub dowiedzieć się o słynnych odkrywcach i ich wynalazkach. Noc jednak trwa za krótko i nie sposób odwiedzić każdą uczelnię lub muzeum, więc trzeba dokładnie zapoznać się z programem i wybrać stosowne propozycje. Tym razem nasz wybór padł na Muzeum Archeologiczne w Krakowie. To tutaj nasi uczniowie poznali pradzieje cmentarzysk w Małopolsce i egipskie sarkofagi. Na podstawie wykopalisk dowiedzieli się o życiu i przedmiotach naszych przodków z czasów najdawniejszych. W kinie Kijów czekały dalsze atrakcje – multimedialne widowisko naukowe pt. „Wyprawa w przyszłość. Czy rowery będą latać?”. Podsumowaniem wyprawy stał się film fabularny „Ad Astra” o wizji przyszłości, w której podróże międzyplanetarne staną się codziennością . Autentyczne zdjęcia z kosmosu, tempo akcji w rytmie stanu nieważkości , niezwykła muzyka i świetna gra aktorska Brada Pitta to niezwykłe atuty filmu .
Grubo po północy, czyli o godz. 110 wróciliśmy do domów. Wyprawa była niezwykle kształcąca , pełna wrażeń . Każdy znalazł coś dla siebie.

Agnieszka Frączek – Prusak
Beata DzieńRUGBY TAG !!!


Rozmiar: 48544 bajtówRozmiar: 43769 bajtów

10.10.2019 uczniowie SP w Prusach wzięli udział w Turnieju Eliminacyjnym Rugby TAG w Zarzeczu koło Łącka. Była super zabawa, pogoda dopisała, zdobyliśmy nowe doświadczenia. Nasze drużyny zajęły 3 i 4 miejsce. Szczególnie na pochwałę zasługują zawodnicy z 5 klasy. Brawo oby tak dalej.

T.Frań

Rozmiar: 43769 bajtówRozmiar: 39405 bajtów

Plakat !!!


Stowarzyszenie Gmina Aktywna + serdecznie zaprasza do uczestnictwa w konkursie "O Złoty Klucz Powiatu Krakowskiego" . W najbliższym czasie na stronię internetowej Centrum Kultury i Promocji partner projektu pojawi się regulamin i karta zgłoszenia do konkursu. Serdecznie zapraszamy młodzież do konkursu.

Prezes Stowarzyszenia Sylwia Zawalska-WierzbińskaRUGBY Dziewczęta !!!


Rozmiar: 99035 bajtów


Nowy sezon Rugby ruszył !!!


Rozmiar: 13906 bajtów

II miejsce jedynek z SP Prusy na Międzyszkolnym Turnieju Rugby TAG - Zajrzyj do Huty. .Rozmiar: 10849 bajtówZespół 2 i 3 reprezentujący SP Prusy też pokazał moc w swoich pojedynkach. Bardzo dobra gra zespołu klasy 5, coś z nich będzie ! GRATULACJE dla wszystkich ekip grających na turnieju, była SUPER zabawa.

T.FrańWakacje z RUGBY
Rozmiar: 39798 bajtów

W minione wakacje ja co roku rugbyści z naszej szkoły wypoczywali i trenowali na obozie sportowym w Mdzanie Górnej w dniach 30.07-9.08 2019r.Rozmiar: 42931 bajtówDoskonalili swoje umiejetności rugbowe, wypoczywali i aktywnie spędzali czas na wycieczkach w góry i na basenie.Uczniowie naszej szkoły mieli okazję doskonalić swoje umiejętności pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej.Rozmiar: 41131 bajtów Dla szkoleniowców najważniejsze było przygotowanie i wprowadzenie młodzieży do gry w wyższych kategoriach wiekowych: młodzik i żak. Jednym z opiekunów na obozie był nauczyciel wf-u z naszej szkoły a jednocześnie trener NHRK Rugby Klub Tomasz Frań. Rozmiar: 42663 bajtówLiczymy, że zdobyta wiedza i umiejętności przełożą się na wysokie lokaty w nowym sezonie.
Więcej zdjęć TUTAJ

T.FrańBiblioteka

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI NPRCZ - Priorytet 3
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRUSACH

1.Zestawieni ilościowo - wartościowe wydatków dokonanych w ramach programu
• przyznana kwota dotacji: 4 000
• Wkład własny: 1 000
• Razem koszty zakupu: 5 000
• Liczba zakupionych książek do biblioteki: 317

2. Zorganizowane wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów:
• "Najładniejszy zeszyt lektur" - uczniowie klas I - III przez cały rok szkolny prowadzili zeszyty , w których wykonywali ilustracje oraz zwięzły opis przeczytanej książki;
• "Czy znasz bajki Charlesa Perrault" - kl. I - III. Uczniowie czytali wybrane baśnie i zaprezentowali ich znajomość podczas konkursu;
• "W gościnie u Zeusa" - konkurs mitologiczny dla klas IV - VI. Zapoznanie uczniów z wybranymi mitami i rywalizacja w konkursie;
• Konkurs "Pięknego Czytania" - kl. I - VIII. Po krótkim zapoznaniu się z nieznanym tekstem prezentowali swój talent przed komisją konkursową, która wyłoniła laureatów, oceniając poprawność językową, dykcję, intonację oraz ogólny wyraz artystyczny.
• Konkurs na najlepszego czytelnika biblioteki - kl. I - VIII - najlepsi czytelnicy zostali nagrodzeni nagrodami za 1 miejsca;
• Uczestnictwo w targach książki w Krakowie - kl. V - promowanie czytelnictwa poprzez spotkania z autorami, zapoznania sie z nowościami wydawniczymi;
• " Słucham i ilustruję" - warsztaty kamishibai kl. 0 - III. Dzieci poznały japońską sztukę opowiadania i głośnego czytania, tzw. teatr obrazkowy oraz tworzyły i prezentowały wymyślone przez siebie historie. Kamishibai - Papierowy Teatr to teatr obrazkowy lub inaczej teatr ilustracji. Jest to technika opowiadania, czytania wywodząca się z Japonii, wykorzystując plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą lub kartonową skrzynkę (butai), – na wzór parawanu z teatrzyków marionetkowych – w której przedstawiane są kolejne fragmenty historii, bajki, opowiadania;
• zorganizowanie kiermaszu taniej książki. Dzięki współpracy z księgarnią i hurtownią biblioteka pozyskała nowości z literatury pięknej i popularnonaukowej.
• Współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną - pasowanie na czytelnika biblioteki klasy I - udział w lekcji bibliotecznej oraz poznanie zbiorów placówki.

3. Informacja o zrealizowanych działaniach:

Zasięgniecie opinii ws. zakupu książek:
z Radą Rodziców w formie rozmów i propozycji w formie listy;
z uczniami w formie rozmów indywidualnych.

4. Nawiązanie współpracy szkoły z biblioteką publiczną :
• konsultacje w sprawie zakupów;
• wymiana informacji o zbiorach, szczególnie o liczbie egzemplarzy lektur szkolnych, wymiana informacji o zainteresowaniach czytelniczych dzieci.

5. Zorganizowanie spotkania z rodzicami.
Zostało przygotowane 1 spotkanie z rodzicami klas 0 - III, które dotyczyło wpływu czytania dzieciom na ich rozwój. Przedstawiono korzysci płynące z czytelnictwa. Badania potwierdzają , że czytanie: buduje więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem, zaspokaja potrzeby emocjonalne, wspiera rozwój psychiczny dziecka i wzmacnia jego poczucie własnej wartości, uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu, uczy myślenia, rozwija wyobraźnię, ćwiczy pamięć, ułatwia naukę, jest zdrową ucieczką od nudy.

Wnioski:

• wzbogacenie księgozbioru nie tylko i lektury szkolne, ale także o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników;
• pozwoliły na bardziej efektywne rozwijanie zainteresowań czytelniczych;Nowy Rok Szkolny Rozpoczęty

Nowy rok szkolny

Rozmiar: 31520 bajtów 2 września 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Inauguracja roku szkolnego rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Prusach. Homilia wygłoszona przez księdza Franciszka Walkosza była bardzo poruszająca i dzięki niej zrozumieliśmy rolę szkoły i nauki w naszym życiu. Następnie uroczystość przeniosła się do szkoły, gdzie powitała nas pani dyrektor, Krystyna Tworzydło i przypomniała zasady obowiązujące w nowym roku szkolnym. Zaapelowała ona też o pomoc dla chorego chłopca z naszej szkoły. Powagi uroczystości dodał Poczet Sztandarowy, który godnie reprezentował naszą szkołę zarówno podczas mszy świętej, jak i podczas apelu.

Karolina Dzięgiel Uczennica kl. VIIRozpoczęcie roku szkolnegoZajcia adaptacyjne
ARCHIWUM
OKE Kraków

Kuratorium Oświaty w Krakowie

MEN

UG Kocmyrzów-Luborzyca

Parafia w Prusach

GNIAZDO


Copyright © 2007 
Created by Tomasz Frań