Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach

Aktualnosci     Historia     Kadra     Uczniowie     SU     Galeria     Kontakt     Ogłoszenia     Plan lekcji     Pozalekcyjne     Dokumenty     SKC     SKF     Rodzice
MENUzig-zag.prv.pl
LINKI

Strona główna

Aktualności

Historia

Kadra

Uczniowie

Samorząd Uczniowski

Galeria

Kontakt

Ogłoszenia

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Dokumenty

Szkolne Koło Caritas


Szkolne Koło Fotograficzne

Dla rodziców
Historia
Szkoły Podstawowej
w Prusach      
Prusy to niewielka miejscowość na terenie gminy Kocmyrzów- Luborzyca. Graniczy ona z Sulechowem, Dojazdowem, Raciborowicami oraz miastem Krakowem (osiedla Grębałów, Łuczanowice).
      Pierwsza pisana informacja o Prusach pojawia się w dokumentach historycznych w XIII wieku. W czasach I Rzeczypospolitej Prusy były własnością arcybiskupa gnieźnieńskiego. Po jej upadku znalazły się w granicach monarchii austriackiej.
      Szkoła Podstawowa w Prusach powstała w 1890 roku, w wyniku reformy szkolnictwa przeprowadzonej przez Radę Szkolną Krajową. Budynek szkoły powstał na gruntach wiejskich, zlokalizowanych na terenie prowadzącym z Krakowa do Proszowic.
      Szkoła w Prusach aż do 1910 roku miała charakter dwuklasowej. W związku z tym jej ukończenie nie dawało możliwości kontynuowania dalszej nauki. Jednak w przeciwieństwie do zaboru rosyjskiego uczono tu w języku polskim, co było bardzo ważne dla Polaków. Po wybuchu I wojny światowej Prusy stały się terenem walk rosyjsko- austriackich. W ich wyniku budynek szkoły został bardzo poważnie zniszczony przez wojska rosyjskie.
      Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku zapoczątkowało liczne zmiany nie tylko w dziedzinie gospodarki czy polityki. Podjęto również problem upowszechnienia i ujednolicenia systemu oświatowego. Te zmiany uwidoczniły się także w granicach gminy Kocmyrzów – Luborzyca.
      Budynek szkoły w Prusach wyremontowano i rozbudowano. W 1920 roku zmienił się statut placówki. Stała się ona szkołą 5-klasową, której wieloletnim i zasłużonym kierownikiem została pani Maria Polakowa.
      Istotne zmiany w strukturze szkolnictwa nastąpiły w latach 30-tych XX wieku w wyniku reformy ministra oświaty W. Jędrzejewicza. W 1932 roku szkoła w Prusach stała się powszechną, publiczną i koedukacyjną placówka II stopnia. Do szkoły uczęszczało ok. 98 uczniów, których edukacją zajęło się 2 nauczycieli. Mimo iż budynek był własny i murowany zajęcia odbywały się w 2 klasach, co nie było zbyt komfortowe. Zdarzało się, że w jednym pomieszczeniu - 24m przebywało ok.40 uczniów.
      W 1939 roku wybucha II woja światowa. Wówczas ziemie tworzące dziś gminę Kocmyrzów- Luborzyca zostały włączone w obręb Generalnego Gubernatorstwa. W związku z tym likwidacji uległ niemal cały system oświatowy. Na terenie gminy prowadzono akcje tajnego nauczania wśród miejscowej młodzieży i osób dorosłych. Na terenie Prus, podobnie jak w innych miejscowościach, nauka prowadzona była w dworach lub domach wiejskich gospodarzy .Konspiracyjne zajęcia prowadzili przede wszystkim dawni nauczyciele i księża.
      Koniec II wojny światowej pozwolił na podjęcia starań o odtworzenie sieci szkół i upowszechnienie dostępu do nauki. Miejscowe społeczeństwo wraz z władzami samorządowymi uczyniły wiele dla poprawy warunków w jakich miejscowa młodzież mogła pobierać naukę.
      W Szkole Podstawowej w Prusach przeprowadzono szereg remontów, które sprawiły, że nasza placówka stała się przyjazna uczniom.
      Wieloletni kierownicy i dyrektorzy szkoły w Prusach:
     * Maria. Polakowa
     * Maria. Benedyktowicz
     * Janina Janisz
     * Stanisław Mazur - Gminny dyrektor szkół
     * Krystyna Kaniowska
     * Maria Chowaniec

/opracowała Beata Walczak/


Znajdź swoich rodziców
KLIKNIJ aby powiększyć


KLIKNIJ TUTAJ!!! aby zobaczyć stare zdjęcia absolwentów i nauczycieli naszej szkoły

HISTORIA NADANIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRUSACH IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

ETAP I

1. Opracowanie procedur przez „Zespół do opracowania procedury wyboru patrona Szkoły Podstawowej w Prusach”, który został powołany przez Dyrektora szkoły dn. 8.02.2012 roku, uchwałą Rady Pedagogicznej. W skład zespołu weszli nauczyciele:
• Marzenna Klimek – przewodnicząca
• Tomasz Frań
• Beata Walczak
• Agata Żurawska
Pracę zespołu nadzoruje dyrektor – Krystyna Tworzydło.
2. Podstawą opracowania i przyjęcia procedury jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm.
3. Poprzez nadanie imienia, szkoła:
• uzyskuje swoistą indywidualność i tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół, tym bardziej, że nasza szkoła ma ponad 120- letnią tradycję istnienia;
• promuje osobę patrona, jego postawę życiową i dokonania;
• w naturalny sposób pozyskuje do współpracy instytucje i osoby związane z patronem;
• wchodzi do rodziny szkół o tym samym imieniu, co może prowadzić do nawiązania wzajemnych kontaktów;
• może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona;
• wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem.
4. Uchwalenie harmonogramu działań przygotowawczych.

ETAP II

Wychowawcy klas przeprowadzili lekcje wychowawcze na temat: „W poszukiwaniu autorytetów – kto może być patronem naszej szkoły.” Odbyły się dyskusje, prezentacje kandydatów na patrona szkoły.
Uczniowie zgłaszali swoje propozycje i wrzucali je do przygotowanej skrzynki znajdującej się na terenie szkoły. Nauczyciele oraz pracownicy szkoły wpisywali kandydatury na przygotowaną wcześniej listę wyłożoną w pokoju nauczycielskim. Rodzice i społeczność lokalna zgłaszała swoje kandydatury wychowawcom oraz na adres szkoły lub adres e-mail, wypełniając formularz na stronie internetowej szkoły.
W dn. 10 - 23. 04. 2012r. przeprowadzone zostały wybory kandydatów na patrona. Zgodnie z wolą społeczności szkolnej: uczniów, rodziców oraz nauczycieli i pracowników szkoły, kandydatami na patrona Szkoły Podstawowej w Prusach , wyłonionymi w wyniku głosowania, zostali:
1. Marszałek Józef Piłsudski
2. Wisława Szymborska
3. Jan Brzechwa
Największą liczbę głosów wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły uzyskała postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Obchody Dnia Patrona będą odbywały się corocznie w dn. 11 listopada.

ETAP III

27 listopada 2012r. Pani Dyrektor Krystyna Tworzydło sporządziła wniosek o nadanie szkole imienia i przekazała go do Urzędu Gminy Kocmyrzów - Luborzyca.
Po dokonaniu wyboru, w celu przybliżenia postaci patrona realizowano w szkole zadanie „Poznajemy patrona szkoły”. Wychowawcy, nauczyciele przeprowadzili szereg lekcji poświęconych życiu i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wyznawanym przez niego wartościom. Dodatkowe działania wykonane przez uczniów i nauczycieli w celu lepszego poznania postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz czasów, w których żył ,obejmowały:
• nawiązanie współpracy z p. Włodzimierzem Wowa- Brodeckim oraz Komendantem Naczelnym Związku Legionistów Polskich Krystianem A. Waksmundzkim – uczestniczenie w spotkaniach tematycznych;
• rozpoczęcie współpracy z członkami Związku Legionistów Polskich;
• udział członków rady pedagogicznej w osobach : Marioli Chuchmacz, Beaty Walczak, Agaty Żurawskiej w spotkaniu opłatkowym Związku Legionistów Polskich, który odbył się dn. 19.01.2013r. w Domu im. Józefa Piłsudskiego – Oleandry. • 23.03.2013r. - Zorganizowanie dla uczniów klas 0-VI spotkania z uczestnikiem samotnych rajdów konnych szlakiem Oręża Polskiego - p. Włodzimierzem Wowa- Brodeckim.
• 16.04.2013r.- Wyjazd uczniów klas IV-VI wraz z opiekunami do Muzeum Czynu Niepodległościowego - Domu im. Józefa Piłsudskiego – Oleandry. Spotkanie z Komendantem Naczelnym Związku Legionistów Polskich Krystianem A. Waksmundzkim, który oprowadzając dzieci po muzeum oraz przybliżył im postać Marszałka.
• Marzec 2013r.- Udział uczniów w ogólnopolskim konkursie wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim pt. „Powstanie styczniowe w ocenie Józefa Piłsudskiego” , w którym to uczniowie klasy V- Michał Buchała i Michał Kaniowski zdobyli II miejsce ( uczniów przygotowywała p. B. Walczak).
• 10.05.2013r.- Udział uczniów w X Ogólnopolskim Zjeździe Szkół Noszących Imię Marszałka Józefa Piłsudskiego; złożenie hołdu Marszałkowi w Jego Krypcie na Wawelu; udział w prelekcjach oraz spotkaniach z Legionistami; spotkanie z uczniami szkół noszących imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zgodnie z postulatem całej społeczności szkolnej: Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców, na Patrona Szkoły Podstawowej w Prusach wybrano Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Wniosek został przyjęty pozytywne i uchwałą Rady Gminy NR XXVII/177/2013 z dnia 17 maja 2013 roku oficjalnie nadano naszej szkole nazwę - Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Dnia 28 listopada 2013r., podczas uroczystości otwarcia sali gimnastycznej wraz z obiektami dydaktycznym, pani Małgorzatę Doniec - Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, odczytała zebranym specjalną uchwałę Rady o nadaniu Szkole Podstawowej w Prusach imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego i prawa do posiadania sztandaru szkoły.
W tym uroczystym dniu nastąpiło również przekazanie przez Rodziców sztandaru szkoły na ręce pani Dyrektor Krystyny Tworzydło, która z kolei wręczyła go szkolnemu pocztowi sztandarowemu, następnie przedstawiciele klas i nauczycieli złożyli uroczyste ślubowanie. Kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej pamięci Patrona Szkoły.

Opracowanie : mgr Beata Walczak
Opis Sztandatu Szkoły

Sztandar szkoły ma kształt kwadratu o wymiarach 100 na 100 cm. Rewers jest czerwony. Na tym tle umieszczone jest haftowane godło państwowe i napis: "Bóg Honor Ojczyzna" . Orzeł biały ma głowę zwróconą w prawo, która ozdobiona jest złotą koroną. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Awers jest w kolorze zielonym, jak ziemia Polski w czasie wiosny. W środkowej części znajduje się postać marszałka Józefa Piłsudskiego na kasztance. W górnej części znajduje się nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach. Sztandar obszyty jest złotymi frędzlami. Drzewiec o wysokości 2 metrów 20 centymetrów zakończony jest okuciem z metalowym orłem w złotej koronie. Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu i Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Pamiętając o jego wymowie, należy okazywać mu cześć.
Patron

       Józef Piłsudski był jedną z największych postaci w tysiącletnich dziejach Polski. Jego zasługi dla odzyskania niepodległości są niepodważalne. Organizator polskiego czynu zbrojnego — legendarny komendant I Brygady Legionów, którą poprowadził ku Niepodległej, zwycięski wódz w wojnie 1920 r., główny architekt odbudowy państwa polskiego i jego siły zbrojnej, wielkiej klasy polityk i mąż stanu. Czyny i myśli Pierwszego Marszałka Polski wciąż dla wielu Jego potomnych stanowią wartość żywą, źródło siły, mądrości, patriotycznych postaw, wierności temu, co Polskę stanowi.

Rozmiar: 92469 bajtów

Nie wiem, czy nie zechcą mnie pochować na Wawelu. Niech! Niech tylko moje serce wtedy zamknięte schowają w Wilnie, gdzie leżą moi żołnierze, co w kwietniu 1919 roku mnie, jako wodzowi, Wilno, jako prezent, pod nogi rzucili. Na kamieniu czy nagrobku wyryć motto wybrane przeze mnie dla życia:

Gdy mogąc wybrać, wybrał zamiast domu
Gniazdo na skałach orła… niechaj umie
Spać– gdy źrenice czerwone od gromu
I słychać jęk szatanów w sosen szumie…
Tak żyłem...Józef Klemens Piłsudski - urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie na Wileńszczyźnie w niezamożnej rodzinie ziemiańskiej o starych tradycjach niepodległościowych.
Rodzice Józefa Piłsudskiego- Józef Wincenty Piotr Piłsudski i Maria z Billewiczów Piłsudska – pobrali się w kwietniu 1863 roku, a więc w tragicznych dniach powstania styczniowego, a do Zułowa przenieśli się ze Żmudzi wkrótce po ślubie.
Po nieszczęśliwym pożarze Zułowa rodzina Piłsudskich przenosi się do Wilna, gdzie Józef rozpoczyna naukę w rządowym gimnazjum. W 1885 roku zdaje maturę i podejmuje studia medyczne w Charkowie. Tam zaczyna działalność rewolucyjną i niepodległościową wśród studentów. Relegowany z uczelni i obwiniony o udział w spisku na życie cara Aleksandra III, 22 marca 1887r. zostaje skazany na 5 lat zesłania w głąb Rosji. Spędza je na Syberii najpierw w Kireńsku nad Leną , a potem zaś w Tunce.
W 1892 roku wraca na ziemie polskie i bierze udział w tworzeniu Polskiej Partii Socjalistycznej. Pod pseudonimem „Wiktor" redaguje i drukuje pismo "Robotnik".
W 1900 roku ponownie zostaje aresztowany przez Rosjan i osadzony w X pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Symulując chorobę psychiczną, zostaje przewieziony do szpitala więziennego w Petersburgu skąd ucieka w 1901 roku i osiedla się w Krakowie. W latach 1905 - 1908 kieruje Organizacją Bojową PPS, której działalność polegała na prowadzeniu akcji skierowanych przeciwko zaborcom rosyjskim. Po rozłamie w PPS obejmuje przywództwo PPS - Frakcji Rewolucyjnej. Ze względu na trudności w prowadzeniu działalności konspiracyjnej w zaborze rosyjskim przenosi się do Galicji. Działając w PPS reprezentuje kierunek niepodległościowy, wykazuje nieufność do rewolucjonistów rosyjskich i nie widzi możliwości współpracy z nimi. W sprawie niepodległości Polski reprezentuje kierunek proaustriacki, liczy na odbudowę państwa polskiego przy pomocy władz austriackich.
Od 1908 roku koncentruje się na przygotowaniu polskiej siły zbrojnej - niezbędnej w obliczu coraz wyraźniej zbliżającego się konfliktu państw zaborczych. Udaje mu się powołać do życia "Związek Strzelecki", "Strzelca", "Drużyny Strzeleckie", a w 1912 roku zostaje wybrany ich Głównym Komendantem.
Po wybuchu I wojny światowej ogłasza mobilizację oddziałów strzeleckich. Utworzona w Krakowie kompania kadrowa przekracza granice Królestwa dnia 6 sierpnia 1914 roku.
Wymarsz , z krakowskich Oleandrów ku granicy zaboru rosyjskiego, poprzedziło odczytanie rozkazu dziennego:

„Żołnierze. Spotkał Was ten zaszczyt, że pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru, by walczyć o niepodległość Ojczyzny. Wszyscy jesteście równi wobec ofiar, które ponieść macie. Patrzę na Was jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia polska i pozdrawiam Was, jako pierwszą kadrową kompanie”

Wobec braku poparcia ze strony mieszkańców zaboru rosyjskiego próba wzniecenia powstania nie udaje się. Austriacy żądają wcielenia oddziałów do swojej armii . W zaistniałej sytuacji, Piłsudski organizuje akcję dyplomatyczną, w efekcie której uzyskuje zgodę Naczelnego Dowództwa wojsk austro-węgierskich na utworzenie Legionów Polskich. Dowodzi I Pułkiem Legionów, który później zostaje przemianowany na słynną I Brygadę Legionów i bierze udział w bitwach na froncie galicyjskim.
We wrześniu 1916 roku składa dymisję z funkcji dowódcy I Brygady, ze względu na brak zainteresowania sprawami Polski przez przywódców państw centralnych. Następnie zostaje aresztowany przez Niemców i osadzony w twierdzy w Magdeburgu po tzw. kryzysie przysięgowym w 1917 roku. Zwolniony 10 listopada 1918 roku wraca do Warszawy, w dniu 11 listopada Rada Regencyjna przekazuje mu władzę wojskową. Od 22 listopada 1918 roku pełni funkcję Tymczasowego Naczelnika Państwa, w lutym 1919 roku przyjmuje tą godność na stałe. Jako Naczelny Wódz wojsk polskich prowadzi wojnę z bolszewicką Rosją, zakończoną pokojem w Rydze. W czasie wojny daje się poznać jako doskonały strateg, przygotowując plan i przeprowadzając udaną Bitwę Warszawską, która miała decydujące znaczenie dla wyniku wojny.
19 marca 1920 roku zostaje mianowany Marszałkiem Polski, do grudnia 1922 roku pełni funkcję Naczelnika Państwa, Naczelnego Wodza Wojska Polskiego. W grudniu 1922 roku po wyborze Gabriela Narutowicza na prezydenta składa urząd Naczelnika Państwa. W następnym roku rezygnuje ze wszystkich funkcji wojskowych. Rozczarowany kierunkiem, w jakim zmierza demokracja w Państwie, odsuwa się od życia politycznego i zamieszkuje wraz z rodziną w Sulejówku, utrzymując się z pracy pisarskiej. Wówczas powstały m.in.: "Wspomnienia o Gabrielu Narutowiczu" (1923), "O wartości żołnierza Legionów" (1923), "Rok 1920" (1924), "U źródeł niemocy Rzeczypospolitej" (1924) i "Moje pierwsze boje" (1925).
W maju 1926 roku zaniepokojony pogarszającą się sytuacją ekonomiczną i polityczną Polski, staje na czele wiernych mu oddziałów wojskowych i przejmuje władzę, zmuszając do ustąpienia z urzędu prezydenta Wojciechowskiego i premiera Witosa. Od tej chwili wywiera decydujący wpływ na życie polityczne w Polsce sprawując urząd Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych oraz Ministra Spraw Wojskowych. Pełni również dwukrotnie urząd premiera w latach 1926 - 1928 i 1930. W rzeczywistości oznaczało to koniec rządów parlamentarnych w Polsce i rozpoczęło okres zwany "sanacją" (od łacińskiego rzeczownika "sanatio"- uzdrawianie) – rządami zmierzającymi do poprawy sytuacji państwa. Poparcie społeczne i zręczna retoryka, owo poparcie mu zapewniająca, pozwoliły sprawować Piłsudskiemu władzę autorytarną, której nie był się w stanie sprzeciwić ani prezydent (mianowany zresztą przez Marszałka) ani sejm, którego uprawnienia ograniczył na mocy wprowadzonych 2 sierpnia 1926 roku zmian w Konstytucji. W polityce zagranicznej dba o niezależność i prestiż Polski. Domaga się zawarcia paktu o nieagresji z ZSRR i Niemcami, próbując jednocześnie wzmocnić pozycję Polski wobec sojuszników zachodnich.
Śmierć Józefa Piłsudskiego 12 maja 1935 roku zaskoczyła cały naród. Do niemal ostatniej chwili ukrywał on nieuleczalną chorobę – rak wątroby, a według niektórych danych – rak żołądka z przerzutami do wątroby. Jego pogrzeb stał się ogromną manifestacją narodową oddającą hołd zmarłemu Marszałkowi. Ciało zostało pochowane w krypcie św. Leonarda w Katedrze na Wawelu , obok pokoleń królów i najwybitniejszych Polaków, serce zaś zgodnie z pozostawionym przez niego testamentem umieszczono w srebrnej urnie i przewieziono do Wilna, gdzie spoczęło w grobie jego matki, na cmentarzu "na Rossie".
Uroczystość nadania imenia szkole i otwarcie sali gimnastycznej

Wielkie uroczystości

Rozmiar: 58793 bajtów Czwartek 28 listopada 2013 roku był szczególnym dniem dla mieszkańców Prus. Tego to bowiem dnia otwarta została nowa sala gimnastyczna, a Szkoła Podstawowa w Prusach otrzymał własny sztandar i zaszczytne imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta odprawiona w kościele parafialnym przez księdza kanonika, proboszcza parafii w Prusach Bogusława Zająca. Rozmiar: 54555 bajtów Mszę Święta w kościele w Prusach uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe Gimnazjum w Luborzycy, Szkół Podstawowych z Luborzycy, Łuczyc, Goszczy, Łososkowic oraz Miejscowego Koła Pszczelarzy z Kocmyrzowa. Rozmiar: 56899 bajtówPodczas nabożeństwa ksiądz Bogusław Zając uroczyście poświęcił i pobłogosławił nowy, pierwszy w historii Szkoły Podstawowej w Prusach sztandar. Ksiądz proboszcz poświęcił również krzyże, które zostaną umieszczone w nowych salach dydaktycznych, o które wzbogaciła się szkoła w Prusach w wyniku realizacji Projektu: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach”. Rozmiar: 58259 bajtówNa zakończenie Mszy Świętej mieszkańcy Prus przekazali na ręce księdza proboszcza symboliczne dary ofiarne w postaci m.in. kroniki szkoły oraz plonów ziemi pruskiej. Rozmiar: 41041 bajtówPo zakończeniu nabożeństwa, będącego nie tylko wydarzeniem religijnym ale i ważną lekcją patriotyzmu wszyscy Goście i mieszkańcy Prus obecni w kościele udali się w uroczystym przemarszu do nowej sali gimnastycznej. Ten wyjątkowo uroczysty przemarsz prowadzili kawalerzyści z 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Środowisko Wołyńskie Kraków, na czele którego stoi honorowy major, Prezes Włodzimierz „Wowa” Brodecki. Rozmiar: 52634 bajtówDalsza część uroczystości, która odbyła się już w nowej sali gimnastycznej rozpoczęła się od powitania przez Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca pana Marka Jamborskiego i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prusach panią Krystynę Tworzydło przybyłych do Prus Gości. Byli wśród nich m.in.: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Ireneusz Raś, Radni Powiatu Krakowskiego pani Anna Chrzanowska, panowie Włodzimierz Okrajek i Jarosław Łojek, Małopolski Kurator Oświaty pan Aleksander Palczewski, pani Grażyna Piwko - Dyrektor Wydziału Kadr i Strategii Edukacyjnej Kuratorium Oświaty w Krakowie, pan Paweł Knafel – Burmistrz Miasta i Gminy Słomniki, pan Piotr Wasik – Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Słomniki, pani Elżbieta Burtan – Wójt Gminy Zabierzów, pan Wiesław Rudek – Wójt Gminy Koniusza,Rozmiar: 57066 bajtów pan Bogusław Król – Wójt Gminy Zielonki, pani Małgorzata Doniec – Przewodnicząc Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, Radni i Sołtysi Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, ksiądz Bogusław Zając – proboszcz parafii w Prusach, Siostra Agnieszka – Dyrektor DPS w Prusach, Siostra Sabina Przełożona Zgromadzenia, pan Krystian Waksmundzki – Komendant Naczelny Związku Legionistów Polskich, pełniący równocześnie funkcję Komendanta Głównego Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, pani Anna Borkowska, pan Marek Kowalik – Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach, mł. brygadier Tomasz Januś – Państwowa Straż Pożarna w Krakowie, Komendant Gminny OSP Pan Andrzej Szwajca, pan Wiesław Wójcik – Zastępca Wójta Gminy,Rozmiar: 59977 bajtów pani Anna Iwanowska – Skarbnik Gminy, pani Agnieszka Brodowska – Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, pani Anna Szymczyk- Sierak – Kierownik Gminnego Zespołu Oświatowego, pani Elżbieta Turek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Sabina Sitko – Dyrektor BSR w Kocmyrzowie, pani Anna Kurowska – Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska’ w Kocmyrzowie, Dyrektorzy placówek oświatowych działających na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, pracownicy Urzędu Gminy zaangażowani w realizację budowy nowej sali gimnastycznej, projektanci i wykonawcy obiektu, wśród których byli jego projektant pan Mirosław Franczyk, pani Tersa Siadak – Inspektor Nadzoru oraz pan Andrzej Gorzałczany – Prezes firmy „Drogop” realizującej projekt budowy sali.Rozmiar: 57901 bajtów Wśród powitanych Gości obecni byli również przedstawiciele lokalnego biznesu, a przede wszystkim najważniejsi Goście – Rodzice i mieszkańcy Prus. Po powitaniu Gości głos zabrał pan Wójt Marek Jamborski, który w swoim wystąpieniu przypomniał zebranym historię budowy nowej sali gimnastycznej. Za słowami pana Wójta przytaczamy poniżej najważniejsze informacje o nowym obiekcie sportowo – dydaktycznym powstałym na terenie naszej gminy i historii jego powstania: Rozmiar: 57581 bajtów Projekt: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową nowoczesnej sali gimnastycznej w Prusach” Zadanie zrealizowane z współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013; działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich; Schemat B; Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa. Rozmiar: 61054 bajtów W kwietniu 2009 roku do Departamentu Funduszy Europejskich UMWM została złożona karta Projektu, a po jej akceptacji 31 sierpnia 2009 r. złożyliśmy wniosek aplikacyjny który w dniu 27 września 2011 roku Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego został wybrany do dofinansowania. Umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego podpisaliśmy w dniu 18.05.2012 r. Termin realizacji zadania liczony jest od roku 2008, kiedy to ponieśliśmy pierwsze nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej gwarantującej uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (65 880 zł.) Roboty budowlane prowadzone były od czerwca 2012 roku do końca września roku 2013. Od dnia 15 października 2013 r. roku posiadamy prawomocne pozwolenie na użytkowanie inwestycji.Rozmiar: 60436 bajtów Podstawowe dane techniczne obiektu to: •kubatura obiektu: 3 672,00 metrów sześciennych; •powierzchnia całkowita: 629,24 metrów kwadratowych; w tym powierzchnia użytkowa 514,50 metrów kwadratowych Obiekt posiada trzy kondygnacje: •Część piwniczna: to pomieszczenia gospodarcze, salka z przeznaczeniem na siłownię oraz szatnia z łazienką i kotłownia. •w ramach parteru: sala gimnastyczna o pow. 277,80 m2 i podstawowym wyposażeniem takim jak: drabinki gimnastyczne, siatka zabezpieczająca okna, tablice do koszykówki, zestaw do gry w siatkówkę, elektroniczne bezprzewodowe tablice wyników oraz zaplecze socjalno-sanitarne: szatnie i łazienki dla chłopców i dziewcząt, pomieszczenie dla nauczyciela wraz z łazienką, magazyn na sprzęt sportowy, •w ramach piętra: 2 sale: dydaktyczno-komputerowe oraz toaleta.Rozmiar: 61511 bajtów Z uwagi na przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych klatka schodowa wyposażona jest w specjalne transportery. Obiekt posiada również nowoczesną instalację grzewczą i wspierające ją baterie słoneczne oraz system ochrony p/poż. Teren wokół został zagospodarowany (parking, chodniki, droga dojazdowa i zieleńce). Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wyniosły 1 775 059 zł. z czego dofinansowanie z funduszu Unii Europejskiej to kwota zł. 1 184 549 zł (70% kosztów kwalifikowanych zadania). Z budżetu gminy ponieśliśmy łączne koszty w wysokości 590 510 zł. Dodatkowo z gminnego budżetu wyposażyliśmy sale dydaktyczne i pomieszczenie instruktora w meble, doposażyliśmy pomieszczenia sanitarne - koszt: 25 112 zł.Rozmiar: 63013 bajtów 30 września bieżącego roku wystąpiliśmy również z wnioskiem do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej na pierwsze wyposażenie nowej części w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Dodatkowo dla Szkoły Podstawowej w Prusach w ramach promocji projektu pozyskano: 60 koszulek do gier zespołowych oraz 80 opasek odblaskowych dla uczniów. Kończąc swoje wystąpienie pan Wójt gorąco podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania wsparcia finansowego ze środków pomocowych Unii Europejskiej, a następnie terminowego zakończenia realizacji projektu. Po wystąpieniu pana Wójta głos zabrała pani Krystyna Tworzydło - Dyrektor SP w Prusach, która przybliżyła zebranym historię i dzień dzisiejszy szkoły. W swoim wystąpieniu wiele miejsca poświeciła także wielkiemu znaczeniu, jakie dla przyszłości oświaty nie tylko w Prusach ma nowa sala gimnastyczna. Kolejnym, jakże ważnym punktem uroczystości w Prusach było przecięcie biało – czerwonej wstęgi oznaczające ostateczne oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym. Wstęgę tę przecięli wspólnie: Wójt naszej Gminy pan Marek Jamborski, Poseł na Sejm RP pan Ireneusz Raś, Małopolski Kurator Oświaty pan Aleksander Palczewski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prusach pani Krystyna Tworzydło. Swoistym, duchowym dopełnieniem uroczystego otwarcia nowej sali gimnastycznej było jej poświęcenie przez księdza proboszcza Bogusława Zająca. Wreszcie na zakończenie inauguracji działalności nowej sali gimnastycznej pan Wójt przekazał pani Dyrektor symboliczny klucz do nowego obiektu sportowego w naszej gminie.Rozmiar: 42883 bajtów Po zakończeniu uroczystości otwarcia nowej sali głos zabrała pani Małgorzata Doniec – Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, która odczytała zebranym specjalną uchwałę Rady o nadaniu Szkole Podstawowej w Prusach imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego i prawa do posiadania sztandaru szkoły. Następnie, tuż po odczytaniu uchwały pani Przewodnicząca przekazała Dyrekcji Szkoły akt nadania szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Rozmiar: 58837 bajtówW dalszej części uroczystości nastąpiło uroczyste przekazanie przez Rodziców sztandaru szkoły na ręce pani Dyrektor Krystyny Tworzydło, która z kolei wręczyła go szkolnemu pocztowi sztandarowemu, następnie zaś uroczyste ślubowanie uczniów, z których każdy miał wpięty specjalny buton z wizerunkiem Patrona Szkoły – Marszałka Józefa Piłsudskiego. Butony te ufundowali dla wszystkich uczniów szkoły w Prusach Radni Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Po ślubowania odsłonięta został przez księdza proboszcza Bogusława Zająca, pana Krystiana Waksmundzkiego – Komendanta Naczelnego Związku Legionistów Polskich i pana Prezesa Włodzimierza „Wowę” Brodeckiego specjalna, pamiątkowa tablica poświęcona pamięci Patrona Szkoły.Rozmiar: 58411 bajtów Zakończeniem oficjalnej części uroczystości w Prusach były krótkie, ale pełne ważnych słów wystąpienia zaproszonych Gości. Do zebranych zwrócili się z nimi: pan Poseł Ireneusz Raś, pan Kurator Aleksander Palczewski, pan Krystian Waksmundzki, pan Włodzimierz „Wowa” Brodecki, pani Anna Chrzanowska – Radna Powiatu Krakowskiego, pani Anna Borkowska, a w imieniu obecnych w Prusach Wójtów i Burmistrzów pani Elżbieta Burtan - Wójt Gminy Zabierzów. Rozmiar: 60125 bajtów Ostatnim akcentem tego wyjątkowego dania w Prusach były występy artystyczne przygotowane przez uczniów i absolwentów pruskiej Szkoły Podstawowej. Jego pierwszą częścią był montaż słowno – muzyczny - „Ja wiem com dla Polski uczyniła” - poświęcony życiu i dziełom Marszałka Józefa Piłsudskiego. Program ten przygotowany został pod kierunkiem pani Beaty Walczak i pani Barbary Hawling. Z kolei w drugiej części, uczniowie zaprezentowali pokazy taneczno – sportowe, przygotowane pod opieką pani Marzeny Klimek i pani Danuty Kaniowskiej. Spośród wykonawców tej drugiej części programu artystycznego szczególne wrażenie wywołał występ uczennicy klasy II Gabrieli Pauliczek, zdobywczyni piątego miejsca w Mistrzostwach Polski w łyżwiarstwie figurowym, która zaprezentowała publiczności brawurowy pokaz jazdy na rolkach.

Jerzy St. Kozik

OKE Kraków

Kuratorium Oświaty w Krakowie

MEN

UG Kocmyrzów-Luborzyca

Parafia w Prusach


Copyright © 2007 
Created by Tomasz Frań