Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach

Aktualnosci     Historia     Kadra     Uczniowie     SU     Galeria     Kontakt     Ogłoszenia     Plan lekcji     Pozalekcyjne     Dokumenty     SKC     SKF     Rodzice
MENUzig-zag.prv.pl
LINKI

Strona główna

Aktualności

Historia

Kadra

Uczniowie

Samorząd Uczniowski

Galeria

Kontakt

Ogłoszenia

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Dokumenty

Szkolne Koło CaritasSzkolne Koło Fotograficzne

Dla rodziców

ŚWIETLICA SZKOLNAŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku od 7.00 – 17.00

Świetlica zorganizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
Do świetlicy przyjmowani są uczniowie szkoły, których rodzice udokumentują zatrudnienie. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów dokonują nauczyciele na podstawie wniosków o przyjęcie dziecka do świetlicy składanych przez rodziców (opiekunów). Dziecko zapisywane jest do świetlicy na dany rok szkolny. Zapisy do świetlicy odbywają się corocznie. / Więcej informacji w zakładce „ Dla Rodziców”/. Dzieci i ich rodzice zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.
Głównym zadaniem naszej świetlicy jest działalność dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcza. Celem tej działalności jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami, jak również po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku, odrabianie prac domowych.

Do zadań świetlicy należy w szczególności:
ˇ stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,
ˇ dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wychowanków,
ˇ rozwijanie ich zainteresowań i zamiłowań,
ˇ propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
ˇ kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,
ˇ wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,
ˇ podnoszenie kultury życia codziennego,
ˇ niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu zadań domowych),
ˇ rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi, problemowymi.

Realizując swoje zadania świetlica współpracuje z rodzicami (opiekunami), nauczycielami wychowanków, specjalistami pracującymi w szkole/ instruktorzy/, placówkami oświatowymi, wychowawczymi, opiekuńczymi, kulturalnymi, profilaktyki i innymi wspomagającymi realizację zadań świetlicy. Świetlica jest systematycznie doposażona i wzbogacana w nowe gry, pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt do zajęć rekreacyjno – sportowych oraz materiały do zajęć plastycznych.
Nauczyciele starają się aby czas spędzony w naszej świetlicy sprzyjał rozwijaniu zainteresowań, nadrabianiu zaległości w nauce. Szczególną uwagę zwracamy na kształtowanie umiejętności współdziałania i współżycia w grupie, ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Poprzez dobór odpowiednich form pracy, metod aktywizujących , rozwijamy indywidualne zainteresowania i uzdolnienia dzieci. Zajęcia prowadzone są wg rocznego planu pracy realizowanego w formie tematów tygodniowych dotyczących życia szkoły, wydarzeń kulturalnych i historycznych, zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, dni uroczystych i świątecznych.
Podczas pobytu w świetlicy wychowankowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach.
Są to m.in.:
ˇ zajęcia plastyczno – techniczne, np.: rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, wyklejanie,
ˇ zajęcia sportowo – rekreacyjne, np.: zabawy na placu zabaw, sali gimnastycznej, zabawy ruchowe,
ˇ zajęcia ruchowo – umuzykalniające,
ˇ zabawy i gry dydaktyczne, np.: gry matematyczne, zabawy z ortografią,
ˇ zajęcia komputerowe,
ˇ zajęcia czytelnicze,
ˇ zajęcia relaksacyjne.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Podstawa prawna:
• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., nr 256 poz. 2572 ze zm.);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., nr 61, poz. 624 ze zm.);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6, poz. 69 ze zm.);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r., nr 50, poz. 400 ze zm.).
Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo – wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
Regulamin świetlicy jest opracowywany, co roku przez nauczycieli świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiony wychowankom świetlicy i ich rodzicom.

Cele i zadania świetlicy

1. Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom:
• zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań,
• kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie,
• rozwijają zainteresowania oraz zdolności,
• wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej,
• organizują właściwy i kulturalny wypoczynek,
• sprawują opiekę nad dożywianiem.

2. Do zadań świetlicy szkolnej należy:
• organizowanie opieki, pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki, własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej prac,
• odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
• organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
• stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
• upowszechnianie zasad kulturalnego życia codziennego,
• upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości, dbałości o zachowanie zdrowia,
• rozwijanie samodzielności,
• współdziałanie z nauczycielami i rodzicami,
• zapewnienie bezpieczeństwa podczas wykonywania wymienionych zadań.

Założenia organizacyjne
1. Uczniowie mogą skorzystać z opieki świetlicy szkolnej codziennie od 7.00 do 17.00.
2. Kwalifikacja uczniów odbywa się na podstawie składanych wniosków o przyjęcie dziecka do świetlicy , które wypełniają rodzice.
3. Wniosek zawiera podstawowe dane dotyczące:
• imię i nazwisko ucznia
• klasa
• data urodzenia
• adres zamieszkania
• informacje o odbiorze dziecka ze świetlicy szkolnej (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców mogą przyprowadzać i odebrać dziecko)
• oświadczenie rodziców o samodzielnym powrocie dziecka do domu
• kontakt z rodzicami (telefon)

4. Do świetlicy szkolnej przyjmuje się wszystkich zgłoszonych uczniów. Nauczyciele otaczają opieką dzieci przebywające na terenie szkoły przed rozpoczęciem lekcji oraz po ich zakończeniu.
5. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
6. Dziecko ze świetlicy szkolnej mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do Wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.
7. Uczeń nie może być odbierany przez niepełnoletnie rodzeństwo.
8. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może zostać odebrany przez osobę, której danych rodzice nie umieścili w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
9. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej muszą być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów), upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo lub na podstawie pisemnego oświadczenia rodzica może ono samodzielnie uczęszczać do szkoły.
10. Rodzice/opiekunowie uczniów samodzielnie wracających ze szkoły do domu wypełniają w świetlicy szkolnej stosowne oświadczenie.
11. Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka do domu ze świetlicy szkolnej musi być jak najszybciej zgłoszona do nauczyciela świetlicy i zapisana w formie stosowanego oświadczenia.

• Wychowankowie świetlicy
1. Uczeń przychodząc do świetlicy szkolnej zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się, wyjściu ze świetlicy.
3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
4. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
5. Uczniowie w ciągu całego roku szkolnego uczestniczą w zajęciach.
6. Dzieci przebywające na świetlicy szkolnej nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3, MP4 oraz innych przedmiotów technicznych przyniesionych z domu.
7. Za zaginione rzeczy przyniesione z domu świetlica szkolna nie ponosi odpowiedzialności.
8. Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej, oczekują na zajęcia pozalekcyjne w świetlicy szkolnej.
9. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do świetlicy szkolnej a oczekujący na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.
10. Nauczyciele świetlicy szczególną opieką otaczają dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.

Nagrody i wyróżnienia
• Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę.
• Pochwała przekazana wychowawcom klasowym.
• Poinformowanie o dobrym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).
• Nagrody rzeczowe na koniec roku szkolnego.

Kary
• Upomnienie w obecności wszystkich dzieci przez wychowawcę.
• Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy. • Poinformowanie o złym zachowaniu rodziców (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie).

Dokumentacja świetlicy
1. Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego.
2. Ramowy rozkład dnia.
3. Dziennik zajęć.
4. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej.
5. Semestralne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
6. Strona internetowa szkoły – systematycznie uzupełniana.
7. Regulamin świetlicy szkolne.jOKE Kraków

Kuratorium Oświaty w Krakowie

MEN

UG Kocmyrzów-Luborzyca

Parafia w Prusach


Copyright © 2007 
Created by Tomasz Frań