Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach

Aktualnosci     Historia     Kadra     Uczniowie     SU     Galeria     Kontakt     Ogłoszenia     Plan lekcji     Pozalekcyjne     Dokumenty     SKC     SKF     Rodzice
MENUzig-zag.prv.pl
LINKI

Strona główna

Aktualności

Historia

Kadra

Uczniowie

Samorząd Uczniowski

Galeria

Kontakt

Ogłoszenia

Plan lekcji

Zajęcia pozalekcyjne

Dokumenty

Szkolne Koło Caritas


Szkolne Koło Fotograficzne

Dla rodziców

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRUSACH 

 

            

 

Lp.

 

 

Zadania

 

Sposób realizacji

 

Osoby odpowiedzialne

 

termin

1

2

3

4

5

I.

Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w nowym roku szkolnym

 1. Wybory samorządów klasowych.

      Organizacja pracy w ramach godzin wychowawczych

      klasy.

 1. Uruchomienie działalności Samorządu Uczniowskiego.
 2. Ułożenie planu pracy z uwzględnieniem

a)      wniosków z posiedzeń Rady Pedagogicznej

b)      Regulaminu SU

c)      Programu wychowawczego szkoły

d)      Obowiązujących zarządzeń i ustaw MEN

e)      Propozycje uczniów (plany pracy sekcji).

 1. Przygotowanie ordynacji wyborczej na wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 1. Przeprowadzenie wyborów na stanowisko opiekuna SU.

 

 

 

 1. Ustalenie terminów zebrań SU i spotkań z dyrekcją szkoły.

 

 1. Prowadzenie dokumentacji SU:

a)      zapisu protokołów zebrań SU

b)      księgi finansowej.

 1. Przepływ informacji

a)      komunikaty ustne

b)      tablica informacyjna na parterze.

 1. Reaktywowanie gazetki szkolnej „Piorun Rzeczywistości”.

 Wychowawcy klas

 

 

Opiekun SU

 

Opiekun SU

 

 

 

 

Dyrektor

Wychowawcy

Nauczyciel

Prezydium SU

Dyrektor

Wychowawcy

Nauczyciel

Prezydium SU

Nowo wybrany opiekun SU

 

Opiekun SU

 

 

Opiekun SU

 

 

Opiekun SU i nauczyciel

j. polskiego

IX

 

 

IX

 

 

 

 

 

 

IX

 

 

 

IX

 

 

 

X

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

1

2

3

4

5

 

II.

 

Uczestnictwo w pracy szkoły.

Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania;

Dbałość o mienie szkolne

 i bezpieczeństwo w szkole.

 

 1. Działalność SU  wg opracowanego planu pracy.

 

 1. Uaktualnianie Regulaminu SU (w razie potrzeby).
 2. Zapoznanie się z  regulaminem.

a)      praw i obowiązków ucznia

b)      wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

 1. Współpraca SU z:

a)      dyrekcją szkoły

b)      wychowawcami klas

c)      pracownikami obsługi i administracji

d)      innymi organizacjami,  kołami działającymi w szkole.

 1. Organizacja i funkcjonowanie dyżurów szkolnych.
 2. Udział klasy dyżurującej w sprawdzaniu obuwia zmiennego.
 3. Pełnienie dyżurów w klasie.
 4. Dbałość o ład i estetykę sal lekcyjnych, toalet i korytarzy.
 5. Podejmowanie prac społecznych na rzecz klasy i szkoły.
 6. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza nią.

 

 

 

Opiekun SU

 

Opiekun SU

Wychowawcy klas

 

 

Zarząd SU

Opiekun SU

 

 

 

Opiekun SU

Klasa dyżurująca, wychowawca

Wszyscy uczniowie

Wychowawcy

Opiekun SU

Wszyscy uczniowie

 

Cały rok szkolny

 

 

Wg  planu godz. wych.

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

Cały rok

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

1

2

3

4

5

 

III.

 

Edukacja zdrowotna i ekologiczna.

 

 1. Dbałość o higienę osobistą, estetykę ubioru, właściwy wypoczynek.
 2. Walka z nałogami – alkohol, nikotyna, narkotyki – prewencja.
 3. Zapoznanie się z  problemami ekologii naszego regionu.
 4. Współpraca z organizacjami ekologicznymi działającymi na terenie gminy Kocmyrzów- Luborzyca.

-          udział w akcji „Sprzątanie Świata”

-          obchody „Dni Ziemi”.

 1. Opieka nad otoczeniem szkoły. Dbanie o estetykę sal lekcyjnych i korytarzy (ukwiecanie).

 

Wychowawcy klas

 

 Wychowawcy klas

n-le przyrody, wychowawcy

 

n-le przyrody, opiekun SU

 

 

wszyscy n-le i uczniowie.

 

 

 

Cały rok

 

Wg terminów planu pracy szkoły i godz. wych.

IX

IV

Cały rok

 

 

IV.

 

Edukacja europejska; historia i kultura regionu.

 

 1. Poznanie podstawowych wiadomości o unii europejskiej.

 

 1. Poznanie
  • elementów dziejów kultury regionalnej
  • tradycji
  • obyczajów
  • muzyki
  • zabytków

 

 

Wych. Klas

 

Opiekun SU

n-le historii

n-le j. polskiego, muzyki

plastyki

 

 

 

Wg planu godz. wych

 

Cały rok

 

 

 

1

2

3

4

5

V.

Tworzenie ceremoniału szkolnego;

Kultywowanie tradycji.

 

 1. Pasowanie na ucznia

-          uroczyste ślubowanie uczniów klas I

 

 1. Uroczyste ślubowanie absolwentów (uczniowie klas VI)

 

 

 1. Wybory do samorządów klasowych
 2. Wybory do samorządu uczniowskiego
 3. Wybory opiekuna SU
 4. Przydział czynności dla SU, Zarządu i poszczególnych sekcji
 5. Udział w miejskich uroczystościach obchodów rocznic, świąt państwowych i lokalnych.

-          Odzyskanie Niepodległości przez Polskę

-          Konstytucja 3 Maja

 1. Obchody Dnia Edukacji Narodowej
 2. Pomoc ludziom chorym, biednym, słabym, starym, cierpiącym (organizowanie akcji charytatywnych, wolontariat)
 3. Uczenie szacunku dla symboli narodowych, państwowych           i regionalnych.
 4. Udział w pracach porządkowych przy Grobie nieznanego Żołnierza w Prusach

 

Wychowawcy klas I

Dyrekcja

 

Wychowawca klas VI

Dyrekcja

 

Wychowawcy klas

Opiekun SU

Dyrektor szkoły

Opiekun SU, przewodniczący sekcji

Dyrekcja

 

 

opiekun SU

opiekun SU

Zarząd SU

Wychowawcy

Wszyscy n-le

Opiekun SU

Wychowawcy

Samorządy klasowe

X

 

 

VI

 

 

 

 

IX

IX

 

 

XI

V

X

Cały rok

 

Cały rok

 

X

 

1

2

3

4

5

VI.

Integracja społeczności szkolnej,

Kształtowanie postawy społecznej,

Koleżeńskiej, opiekuńczej,

Wyzwalanie inicjatyw

i pomysłowości uczniów

 1. Działalność rozrywkowa

a)      imprezy klasowe (wg planów wychowawców klas i samorządów klasowych)

b)      imprezy ogólnoszkolne

-          dyskoteki

-          Dzień Nauczyciela

-          Choinka

-          Walentynki

-          Dzień Wiosny

-          Dzień Dziecka

 1. Działalność artystyczna

a)      zorganizowanie konkursów plastycznych                           i wystawka prac

b)      konkursy wewnątrz i  międzyszkolne

c)      wybory Miss i Mistera klas IV – V – VI

 

 1. Działalność sportowo – turystyczna

a)      Dni Sportu

b)      Wycieczki piesze nt. „Poznajemy miasto i okolicę”

 

 1. Akcje charytatywne

a)      Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

b)      Góra grosza

c)      „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem”

d)      Podziel się swoją święconką

e)      Dofinansowanie do wyjazdów dzieci najuboższych        z naszej szkoły

f)       Dofinansowanie do posiłków oraz zakupu mleka

 

 1. Zbiorowe wyjścia na imprezy kulturalno – oświatowe (po uzgodnieniu z wychowawcami poszczególnych klas), projekcje filmów, spektakle.
 2. Pomoc w nauce uczniom najsłabszym i zagrożonym
 3. Akcje zarobkowe na rzecz szkoły (np. aukcje prac, festyn rodzinny)

 

 

 

 

Wych. Klas

 

 

Dyrekcja

Opiekun SU

 

 

 

 

 

 

n-le plastyki

Rada SU

n-le przedmiotów

opiekun SU

Rada SU

 

n-le kultury fizycznej

 

 

Opiekun SU, Rada SU

Dyrekcja, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, samorząd klasowy,

Opiekun SU

Wg kalendarza imprez

 

Wg kalendarza

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

I – II

 

 

V

Wybrane soboty

 

 

W razie potrzeby

 

 

 

 

 

 

 

okazjonalnie

1

2

3

4

5

 

VII.

 

Wdrażanie do zdrowej

i twórczej rywalizacji

 

 1. Opracowanie regulaminu współzawodnictwa międzyklasowego.
 2. Organizacja w/w współzawodnictwa (gromadzenie dokumentacji)
 3. Współzawodnictwo w nauce
 4. Podsumowanie osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych za I i II semestr (apel)

 

Opiekun SU

+ zainteresowani n-le

wychowawcy

wychowawcy

uczniowie

opiekun SU

dyrekcja

wychowawcy klas

opiekun SU

Rada SU

 

 

X

 

 

Cały rok

X – V

I i VI

 

 

 

 

 

 


OKE Kraków

Kuratorium Oświaty w Krakowie

MEN

UG Kocmyrzów-Luborzyca

Parafia w Prusach


Copyright © 2007 
Created by Tomasz Frań